Skip to main content

Full text of "Hindi Book-Ekadash-Skandh.pdf"

See other formats


*ooo ooooooooooooooooogoooooooooooooooo 000 
o o o o o o 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo o o 

OOOOD 

o o 

O 


O 
O 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ooooo 
o 

o 
o 
o o 
o o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 


o o 

ooooo 
o 
o 
o 
o 
o 
o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o o 
o 
o 
o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o o 
o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o o o 
o o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
ooooo 
o o o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
ooo oooboooooooooooooooooooooooooocooo 000 


q^r in) sms 3iRt 


sfeft: ?~3§^^ ^firalfoT sow w $ 

sfossreiTftwi "* kk v* 

tt-w ^d>m^w^ T sin?vr »« «!• 

t-gra ^dlMWH«w ft g*n& ■•• * ; * \\ 1*1 

vfaro* Nter 9*r w **• 

«-«hmH « *« *5 W *•• [ * ] 

m- qmiw sfk 3forreft% vet "' 
^ ■www fegp ark softer «C 


*%• 


»4r 


*** 


*» 


**• 


** 


W 


$* 


W 


*tt 


m 


*s 


3,*s 


\$ 


\*% 


\k 


*M 


kk 


W 


«* 


%i* 


v* 


. V»t 


*• 


, Ul 


^ 


«o^ ^ffa^N? 1W *J? sr%g | fe s^tNst f^fiFT, srn^, HgttfKdsfo: 

fort i ^str 5t(tb, to, ^MiI*SuM<r* | raH$ 
qnQ^T vfr strt a?«iSf ^t ^t^r ^ftff §cft I, ^ft§ 

t s toS it ?sr§ <j?f 1 1 few <pro *fc qwRprrft 

3OT ^tawfcfiT sink I sfrc «Wn?oifOTft <ott*s? sfc 

TOT 3JITfeT Sl^T^ «5b|»3 3<$#fiT I sr%<rc ttea; 3g& snuii sw*n f^^ragrt to%t % 
% TOrefW— «ram e § §$< ^ mi <£ 3fa 

^ctS* ^Hte gssffor sf&srcr ssfrfi 1 1 w ^Rr^ 
5ssf qs3rc smsr $ro ssiif srh: ^tsrt mwr 5^ 

sfk *raS» SHft £f J *5 ^JT^ot *(35n gT^ fiff H3TT 
qt ^T 3TWT SJSRTfcr fo?n sns&m 1 # #ifo# "nw ^fi^^^r 


q^^^M * *\ . f\ *v» %^^\ wwm m «wi taw p»r: wnrt ijR^n I 

* ■ 

§ Eft go; wn^ ^fl^MJH.^^ t^f}# arcs* *ro srar-sycr, spot* arte $$& 3& ^te^ 5TO* 
at ^ lo^sif (sfiksf) § sicker ^gc^ *ft^3H 

gfh wigft<IWj<ytfto: | 
^s#%^ssma few 

*m$ wm$ eifi^nS II \ II 

3R ^raT^iMr ^rareiT 3src seotpc sEriro ^nn; 
sftoaft fejrcr % soft st $ sfiram ?m: saros:^ 

<*4*«w»i ^^ ft* 5eS& ^fRr 5f§ sr cn&n 
s^fe$ qfsfaft srcpSf ott fq: «tgr% ^tr tfi 
reams ^cq^r w <f aarfa^B ^ M WtQ *n$m \ -^^^— — — - | _ | || | | - ■ — - ■ ■ I 1 - MtP^ ^ ^^I^M^M^— ^^1P 

*IHM|SlH %Plf *fa| ^ % II Ml 

^ s reire ftsrr ^ fii^unSS siroSs ssft sm^ f^$r 
^ferc fern 

ott q$f^£ ^t— m*Fi\ ^t *ii ai^RTO, ^rc 
«M*bik*Ml ftc v@c$ to* ^ II ^ II «k W t— «n^ §**ET ?OT ^^BT ^?T ^ 1- ^^st^wot o ta iifjfcb i sir?/ 

1 " ■ ■ ■■ -y 

sfpRT, WTC, sn#c, ^r, Mfag^ ft i 5TR^ mfiaBfaMi 

?rr ygfiir ^ tor qhuV^w ll?vii: 

Jig feSRft ^ldJ^dWN<&W I Sft mHMd * t^T^T^^ ^ jt^tt gsprapa : §to gq i 

^TF^TrfcT 3TOC) ! ^ 3TO% §33tf TOI 3S$3To5T HRR 

<ra t *^r ^-¥n^ «f*t fen, i?r£3f-ff # 
^n gi|ff ? J ^ srarrc: fern ^ §q ^rgjg^ Ssrc 

a^w, ftrai gsreft 5il§3 srft s%r ^r *rcft |; > ■ r i i & rr. Tii n -.i r. ,i — >J» .. '- T „^ .Vt-- .ft* -,, „*S -A 

fc^is^w forern? ^r ^ g*rs g? I 
®$m mww *%$<*kMi IR°II 

g?pwft& aragtt ^iww^Pld^ ir ? 11 

gflUHlft Wrf ^TRl^l^RT: 11=1=5.1! 
^r sjt|% g*f «f*wr wsw fora tot but q^ra- 
-*kt ^ ti*ff% *mx srg5[as<rc ^r tot 1 ss§ *$ 

•^3 3<RT *TO I 

qt^Jt *^ ncuW&HI-*): gp*ft I 

atflkw sfe *r ^ gs^ssEta; IR^H 

' <HR3 fe*T 8lk OT§ ^3 OT <3%>T SEf T *TT 3§ (3TCT 

snm ) sgraft ^ mroft stfrtc 3*tt fe*n 1 «tespracr 50 W4RI ^W 3ITOT »T ^T, JTcg?T 33RIT 3Tg??i^«T $ %TT I 
5?TT 3E«n3 * 1 MWfrM 3tp^T 3P 


?F ^ce#^3^TRWI^: t || \ If 

I tow ! *ra afoc ^e^ fro §*n $sn qfo ^5- 
vim %m 5n wraisj 55^ g^ferar ^orcirafcEt ?r 

*rc fe iS at ^ smr*m w STOT ^ ^r 1 <D i mh « m « ^ ^ ^ ^qon^f wt fi^w^**^ 4 *: ii « 11 

cttct arourc srosa g^S^ $5*1^ fS&i9 ^fcnt i 

prfo ft gnpt aiOTwg^ROT^ II H II 
^^rraff^ «fts snftpff% g&$* $5f$$ ^rtw 

3&T tftfaRwi : SPrtf 4h«WM: II ^ II 

^ t^TT Cr<K55 |^f ;§ 3T ^TORi STJTW TOfet Sig^PCd 

*iF^n $^ ^ g*& farat *rara; II « II ■■ J I ■■■ rf ■! f, %nsr srafl«psi mw wfik sg** sra gJt*;% 
ait fe? gs s?r JTsrrqf gft #^ l 

«wr Rfa^^i^&ffafl) *raiq;i 

sra: | §ert ! aw* g^ §st sq^n sftfsro fsraSr 
8 HFrr5PKR5»f:'^tH^ *sr dsroroS aurora # 

j&$& ffcw# 3§§[fo *fto i 
dldttHis ^fift: wri^t aft It? ^ 

asrc snjs *&toK %rf$ srn^oft widi^% s#st w& 
$ 3nS|§ to?* sfaa: st$ i *nr: jpflfif s«S ViR^dsfi" ft H?*l| 
^fer $*Nrrarr | ot tot &<gmut*hi3 otstc nKT^r- Gfcraat *rw §3t ^t: ^ppg^r m i 
snsfam 5rt i^n i ot *3fte& siftr ark mfi# 

^ Spr § ark % sf*& 1^ qiwnft § i 3?£ft 3Jtkot7t sftrateRt yrmt g*»ff ^3 gq 
# ^q^i ^FRrafa" srsi*T*nsrc*i ^ $ 1 ShrsSwiflKfw ft^qnr sa&nt ;rsigsiw gforc 
g% % Arcs, %rere am; gn aHc^Rq m g$re £ i 3jm wm ?» ^H^JTs^r <k .•*, ^ cTrarg^ shot vs(m ^iqn-Hi^* cg<nr ? ig^, 
*3Kor, «3jrero, %nvrc. sn^ro ^ jffejfo ^iniSf 

ffregr <4&M*H^wwdFgq: i 

Jfici: j^M* atKHtfl-^rfd: IR^II 

&$$ KRR f*TO$ rft 3H «il<|4|U(M<l4|U[ TO^Ufc 
^t SHKtfll^ t*^ ^sKfc ^^ 5TRvC^miT Sffii $3*3^ fist «r^ §3% y^ii3fi$i jre ^rPRTi^J ^rarc 

IWi^nPr stei <n*rcrc ^fo ft \\\c\\ 

^^i55 qro? $ wwm I; TOffe ^Fmra; i^g* 
im% <feu<% mRi4I<4i) qfire" ga?& fe^ ^rnr sa$ f i 

^sf^gon%fa mar* itafagDim ifto|| ^Ri^ ^ 3TTO TOT I 3T3& f I 

fcsnmi *& fonSi fl: HUH 
^OT-+i4<£Ml Pka^m^wi ward^nA wrcftOT m- 3SW%<fr fife ^ironf*? en^ ifttfll 

HTtffMfcT ^T ^ ^ S#S| qHfife |R*i|| 

^ (?roraa«nff ) $ g£ ansm tr *n?tac fee 

«* [WinJet SPW^fgJI^II 

g$ 31 ^rar toti^jt HKNuichl gnrfnr gar I » ?rar t 3fk %r f^k ( f^rcfo 5tt^tt ) ^q mi* 
wwKQ^figsri 3?#& 3^ jtoto mficr si5& 

^TRUriBTt, SET: ^I<44l<^M*l s srrf^ % 3* t**^ 

STft^Pn^OTTOlft ft s%- <m tj.amfuj m*m. fe«3§s sterafesc 5w, 
to ark 30^ ^ctt |3fT sfk 3^ firf%* sftensffe 

■ 

5PIWW& Staler: ||»o|| 

f*r M^Kchi a?r yi<*w snjit tot fsnr snj$ cim- 

^^ 1J5T smi^ifRT: ||»{|| i ~ - - _--■ — - - i _. | i_i_i - ii i i - ~""^™^T"i^ 

*rck 18" I, *a: west snw otto smror^i 

*gfe: S^ : %<M l^lidNW^ I! 8 ^ II 

^ scqsr fra* I, fer snsn: tfferc *0fai5*i rinr;** 
^5 tot JUiPtftr yi^i<s?3^ 3v*$ s^btIi ^ ggs* sw ^^t far ^t 5g^rr I ? * v _ •*_ 


T ^S ^5 S TO: aiw: WcT: ||t?u|| SP**** « «K«wW %$%&% sro ftr**?NiT rct shstt fan *ft 5&tt 

STOW: % *T£ OT" ¥^^1^ «TOT $ I, 3Tt * Jflft *Wj ggwf" 4 
f ^t sfcsrcorS agta ^% sstot ^ ^^ s snur, 

f^9 ^^ *v§ ftcTT site ^sRin^ snrar^ 3t§^»t 
^ ^ hstct f 3g few %t wr ^Tbfg £g f i 3* W( ^F^foi * ^^ lid ft: I 
^sferapiRt ^1 S £: fOT: Ihtll 

sirf^ to ^3 vi^m ( Sfor ) ^ $<n ^ wrot 

* ^r w rc (ft i^nc^ *rr to 1 

*ra * d, st hub snffafft smgft ^ *?k sfTRcn^rr 

^fd<fadlcHy<|f^ft$^13; I 

*r =^ *pm«h<kR-<i- ^arrspHiFT *& ^rrc^ROT^t ¥P^n^ ft^g^ tot «ro^ift sRtff $r s^fesftSx to- 

flraro *m fern tte <$| sn$<rc tit s*j?f vm- 
^^skt ssfar « ^t t, cnqnot ^ eft airraid &r- 
sfaRRnJRff W *&$$ *&% 3J> TOT W^IKrIW mw«ilHN UnS^tR I 
3IT STTOTT gt^ctT f$ 3f?F: $q*TT 3^E»T gup* 3ftf3& I ^ ^^ «_ 'mr,iivri*«* 

^ srarft Tpft sfe q^ngfa | 
sterol afire sta* ^ *r*rcra% ^ sik tf?^q^ * , _ _ri .. i 

$0 seek ^mgHK fercr sfan: *n*rr sran*% gas 
9M}N«i sn^ ^w jhu u im*^ I 

cMil^RidNwI ^tiWl-HdfiwjRl tl ^ fl 

35*T§rl i 

S^dfe^t ffa*nSct ^RcT: II ? o || 

s*fcr srg^ *ng% srfcr stto ^Nfr^vsft s<isf§ ^rtf 
sift <ks *n?ft 1 1 4k 3^ 5n^% fa gnM q;s% srera ritet- 
-sRnsTOTi grrcr sqsrefcr gsrr sag znsmn sstar £t £fa?; an^Rr aura sisfrcsf , ^f^^rf ^tcrt *$fimi sfk 
$£%*?!$ ^gtcff ^TT^ srw, *ra ^ gfe yiR** 

JI§^R3fi ^fa 5T 5TT3T 1 1 

Jflft JTTOT % SSTCtf gOR ^T :p*T, 3R 3lk TOT |J5TSTT. 
^dl^fl TOT £«<W*dtiHft: I #sn stoft *3. sm, v® ^k ^5 

^ ^1* qt R«ii*wtf gwftfeu &t anew sik vb^t-ot 35^ ^ mrocr- 
^mfit^, fa™T fe^hqg sttstcut $^& ^ «m?l<£) 

TO^fofiBf ^ srcc* STSStrat: |R?|| 

■ 

m -wm *nfeEKi*w3r ■snfr f| i 

*Rl«wk<W ^ ^ *l*KHI4pl 11=^11 
?OT 4W ^TH" ^dch^l : | 
^RSR^piFff ^ cl^Sfe^ffe^ |Rtt|| 

& w ^ ^rff yr wito: iSm; | 

«KI1WMi*Mlu|M«M<4l Pft^K |R <i|| 

'( ^^(ioidi ), tin ( oto snnfo&r ), swan*, tfftmsnaiN U *?TCT, ^ 3ffc $4 

H^r, m*$, wffen, ffJ&ssrr, a n wswi ^faft 
H&r ^tit, ^RT^^f, ^fe%etm (to «nftS *&& i 
^srt ), «rfer g§r strut sott, sfr 59 fro sra srsftft 

goffer spot gftfo *k van*, g^f$ feS* ^jrcT §st*S 
spot, m ^r <ro sra stoit ^t §3 tit sm^ ft?r 
^ ^ *n ^ft s=r to aw er«TqrT sfo 5?t $& ^r, *ra OTrti: W4 ? <T# faforfWSS iffy' 

afhcisr raft, W nw($tf)*fa§ (um)*rfes73^ 

mfo gpfl tnftw fifar. Il^ll 
(for tntac 35 sawA ) smsnq atoffiWi t wiw 

*sft m^rr, $*ft flnrrerT ark qaft ot anroT snpft sster- 

sS^T 3*3 WI raSTT §3TT TOT 3TOW KfaK *&* ^T 
STTcTT f 1 

w s$rc vnnmiihn' 3T^Hra!teFC& s?r sm?& titan w gw *« jh^t,^^^ 

WwuilRraFFW SOT *H%*W: I 
ftOT& *T ^ ^ ft i^HlRH : [Rail 

mt ftft AS~£ gfipro ! smr £^npfen9 £g |, 

%h jhet?: fogT $t OT^ft t ? 

Rm<iU*H AS— I *T3R ! eft ffe lKflft 3c<rf%, ferf& OTicff^sft zsk w, snro, ^ fftr, aw aik ^f^Jf- 
sft snara^ *rfcr if^f I, tot ifi^ *ft §33 IWhsigfaifc 

sftSqj* tfkefaeft gqiftr ^% s^arc $i?i t 5 ft* 
g^t 3f|?r ?&fo t£sprf% srfagicn troraf , ^j^ff Mrk 

* && <H<iR*<fRHiRuii ft i jfarcrgnare *$ spit, *sr *fc s*i 

?» * ^CTT f, ?Rf f% , q^[ ifclcUuM*, ftcS, srapr ark 
STFT ^ K^I t 3*ft 5^>K ^ ^ E^T fttft WT WcftSf 

^t-cT^t sn^sT sfrg^r^or w^t fan imn fro srarc: 
rarasrc ^c^rr s tot sot*: «nem w *r«r 4^*4 ra?« 
m$flw& f^rar 53TT stot K^rn t f ggftS ift^mt- 

*ncm*ft ftnfe * sftft tft 3SF& ^fo^ts* preset *fti ^^— i^i ■■■■linn ii h r ■» ■■■ »■ i '■■! nun* ■•«■■■ ^™™ i ■ i -» ■ ■ ■ '"^"^■»"»-— ^^-"^n - -' ■^^■^■^■i 

i^?R» n#Kt to w ^n | ssr fir^fe^rcf snw- 
*rsr ssft srenr 5<re 5tt^ arm | fire seek fefe 

fri^g ^SPt W§ f^& q^||S?H 

ewi« tot §*%gf ( ancqfeni ftffe) gt smr $* 
"§?n 1 1 cess gn: <rf|S 3ft Sfo ^ srj fen ^n^% 

•OT^t $if StPC ?n|f fen, ^^T ^it ^t^h %r ?^t # spawns >?* qr^T r 2j^sSk^f 

3*i% W fcn**n¥ 5^ *$f si^t i) 

±U35*£l ^ftst-Tft^ft *n§" 5RTTO §1^3 *Md ? 3BT S^RTt 
^nfeff ^TTqRT fgfl^ fe^fr ^ 3OT 5JTO<fr sftqg^T 

faf&ff STC?k ^l^Mld 3: mil 
W*ff ^?t ft?% d^fnfi <***#: 11*^11 ■ ._ ~- — .- - - - - _irmii ' .----.. — ..r__ r - . ~^~ .J" ' — i 1 r - J ~' 

PH^M .^— W^»|— , — — — — ^^—— ^1— ■ ■ limuu **■■— ■— * l*'l ll « H l MWW W MWBUl ' >■ ll ■ ■ I »■ 

§^Sf sft ^»rff^ ffr^sft <fi55^ftr t if ferar $fl*f sfe 
^ sns ^qprf^T ftftfij: tow: | 

ftfa% fororgsrc iron* gftrasft ^i «fc i 

^^fig^ aiRiqftsi B#cOTT: I 
shrift stct g^-raft ^ttw qrw £Na: 3snft 

Ufa: ^prarcfa: JfTTO^nf^r: I 
*i»ro% fe^rr to& zmtt qi w i ^w ^re qft 1 \ KifeR: frRi# ^?%r '^r^ii^?n 

m 

sm crrer, srs*f, an=m?r, srra, q^r, *wwr, *r?sr, ot**t, 
stgra©, s^t^k, *£*, 3ta, wk §fe snf^ ftRw< 

© st^et <r<retor ftr^r fe^ 3**n ^ifl^wftsriHflS ■ .. .. ■ ■ -— ■ ■ _ -•'••,.. - .. -..,.-. ... « .., -ip 

$h sn&rc wi$&\ ^T^i fSparcm mi mw£ \ 
^terrsnansr a* wdrifai 3*fcr 3P 

^ sstfer to? *rr $$m$ 5^5 «r: II ? if 

qt 3T eFRlW Jju|l-H*dl- 

^Brtft-?3r«rfW wft stf ft* *ft $, <H7g *re- 
qfiMW w wnS qraarcfcft sto^t qrc graft *stt ^ *\ 

^Tf^: falcfewi*« snf^ncff II 9 II 

Sf ^T^Tif f^cJTCft fenST Spfc f , fippft frR#fl3 

^r ( sncRT ), ssro-ssa^ra* tra, site stn: Immmfa 

ttg*«Rqlcte«Jl: ?m Wstfg II ^ li ^tm WW* V© ^^ WI ^ T W strict fsFHT cW TO$ «WT^aHt-*n% OT-HSTOI 33 

^cqrsr gar r ^r sran^ferc^ fiftrcTC 33^ 3?qfa, m^r 
3*k sfenc §teT ^tt I ir $t mls y w f 1 

%5*nfr w %fMMRdifo 11 ^ 11 

snrcn^fn syf^rcrs tc aft*: jtrt^t^ 5sw9 srerarcfesn, 
*ft 3#et srraror fen, § snsnra sft gfercf§ «a*w- 

^r%fa^^^%: II * 11 *k a** §*ro stTjjtfr ^T?Tcn% few f^ ^SI^SFlfS 

5m: si^r *i#w? K*mwi^ i 

snfear ^tenc 3?ct-, to a^r fe^ fen ^ttct sn^re 

'I firm ! 3TT* ft&RTC gcWTSncffTCTff vfl^M Pt<^d< ^i«^M Ull ■ fc —— i — ■*— g— ^^M^W^^^l^^— - ■■ I I ■ ■ I !■ ■ IBMUMMI !■■ IIIMIM1 I ■ II l| ■ ■ __ ' 

^% TC c£R%I ^ %T#||?o|l 

srfr 3nq% i& §3$; § 3^ jtutS ^*m 3*^5? fins 
3src ^fe t§ t^ % sit ^t fiw ^ €tcTT, <mfo § 

?f?53T«Tf STTTO !|^%3F ^T^ CTCOT ^53" f^Jf % fifa- 

qrcfcw^rf (*k*<ft ^wpr^OT *^d£)i 

feiPci 5«REW«r f^u^f || nil 
gig^s sim* *ra, «rm, ( *ite, sffar aft?: srci ) dWf 559» 3r*3 crar t^n sik ftn^f^^j ifrffaRt to: *Ft#i 
*ft esq Ct wlw?ft *fi^& SWTC *rfjf #=r$if 35 

<akm« gqqf #for: fftt%. HUH 

I- 

f^©*J 4|c>u«y JTfrfef ^T T^ I ^feft»ra?::SlBf g^Fr far ^ h^ii 

smre w gnwr i 3$ Qrnrc sFg srftr ftfoa ark 

ft«oi: RT^T *Plclf fchfiWIW«flJi- 

OTT s?etc ^rarrc §^r www sr^aSfr snar- 
w^w: rife sm* ffcrr sfcE<w$a*— S estf 35 tc^^ wrtT sik ^st s^rc fen I 

TOieiw^Rmw^^^ nun 

fen 1 , ^m^rrof tt!jppiw& snrc n^raa^ 3ro?ft 
srtii gq; arr^jrecf sncr Tsrcrer^T 33*r ferr i 

sfffasffaT g^rc fen, ^sr-gsre! ^rot gmgqi% m& ^ gt ^TsfNt fewfc> gf WT 3?k ^sraarcS 
€3T?ffe?t swq" q?ci& foifr t^TOST %mTOftr3^T era 

^r fen sffc 3rcrfft srfgsH fsrg^f^ t^tt ^5 ft*: 

^U^^if t"CT*8& fe$ srfiroi i^m sreiem: 
§te* ssraSte 3tc ^Rrihd ^ft^^r wc %t ; fee 
*iJiM<iK*i sjpesr §jj srTsrarc fo#t sfmJ ^rfei 
grafter ?racran *mr fen sffc tf aK-?re5«Kt to $?§• 
grsft awrfl 1 ftife ^IfifeT feserrc fen, ot sfcficrarra i hit i ii r i rTi ii — i i ~> n r ii p i i i i i i i ^bi-^m^m^^-* 1 i ■ ■ i rt■«■■^■-^^■M■■^^fc^^■■^™w^^M^^-^™^■*■^^• h * , 

^jawA fUgg^t *r4fi«j<Fil IR^H 
^jfegir^ waif «% stop: §s?c g ^ nfift ^raneff- 

^4«ffswiW: II V tl ' V 31§^ 
» qfggrsjwinr ** yfa ft g re ft *ifo gfa qflifife 3J> fspHit ^mm«? gro^f g| ark tfhfii *ft 15ni% gsr- 

_■___■£_ _____ f*- -** ** *_ fl 

=3^ 3ff^ quit g^fc?T: W^IRII 
, gHH ^-—s^rar^ ^rf^ssfc g^, 3Tf, 5fqT ?&: 

■ WAS qrgfT% gprfo srggn* gTsraTfe gq? ark row ^lR[«fl<ranT^t «T![f ¥T5TcTT 3TO3T 3?T3rr ^Wi^ *<ci* 

f^TC: *BRF?«fr cTsg^Fqi *wi*uih> II 8 H ' 3ga§ ar^r, gBra srk f ^r I^ff* a*rt 

S^tT *t|£hHyi 33T *l«qf ftfrpir: || ^ || 

3gt *ftst-Tft3fr 31$ ^fT 5T| 1 1 **m i*. k iP Ii U 'IIi HH qf^sWlR *o StRe^^ *T& «fo 1?*T&R? $fi*m nrf^r: wrr f^c^dlitoi^ II ^ tl 

W^'l (§, *lf *RT*ft, S<& ^ITR ^KT^ft, ^^tr^, 

3rfmn?ft sffe mtf £& f a^n vptoh s^dS fw 

^ T thfchl ffeft feTT 5ft$ fl 

its %^$SL ^I%W: I 
f^ it Hf% W<fe t| £ || 

to ^5$*n3rrm Cf <*? ^S^rc <ro?nc topst *nif ^^ 
flra f^jjsnfita^r faro 

eq(^T ^T 3&T 3>W I 

-tidl^^Pa ^RIS^iHd^i: II ^ II UU^na *c <Spi^T3e**r ^, §*f^i 51^i ^T> ?w» ^1,^5^: TO 

snf^ *re% *n$ ds* % fs wwi«i3i ^rfer ^m^- 
^i«iki$ sum m%t &m5i ^k wife for sttcst ?. 

^® «rtn |3pS I 

3iff% | i g^ {^ sfccn ^S sHrjt ^fiisn^r *$ * * qmTsrsn* n vrf^^TTfegfo n^fefa IR ^fi?|H^H^|pri J 

^its safe *twN«q 
fir^Ff^ srfer $rra§ ^r tot ^ml^r ftranr |, ?ror 87F&: q^fts mm ifitfl wt I 
^% si^fcf&^^ir: q?Few 11? ^11 

W WW TO ST$3T§ SPffc s?k t£ff % sraipi 

gs *n?teTS *a*5 ^s $^ <St ?&t auOtff smfera 

HTCcT flH t * 

l^fer treflrar Qffc^ ^icraPcr ctii^n 
fer*f3 q?§ g^ 5^? t^j gTJi^frfi- saTi^r ftst tt§ ark 

sn^& mtoHiiJ starch sic3?cr 5«r *te& fi tifesf srssFr $1 vtRb^^ ^rf& sfo *&$fa jsr, fim stk wr snf^st ^ #f^t firasr gar sfa 

x&n ftfo stsr — sftsh^t fe^r jgnsf ffc-n «iw ^n 
^n ^rerc ^ftrr i sfo: feH^r ^nff sft^ flrferf}^ 

ficT Star 3M ^ srfsfe^S %^T: I 

^iifa^m ^^"^^ IR ? I! — — ■■■ ^ — — - ■ — ■ ,^ , _ 

^r srcre ^hrit fsr, §qcf. %tt5, ^ 413 w , 
**3, t^^:, p*, srare; sfk mami sm^ Vmf§ ^5rft ferr sncn" 1 1 SnT^qJf ?m^ <^uf, ^g4sr, i^S^snnn, "v - C*. 


«jnfi[ KTsrf^t^ gas to p^ 3$« *ftc arferer I - - .__ _ j ^^^^^l H I I MB! II p^ ^ ^ ^— — ^ — ^^^^^^ ^^ 

3SF SOT *wwul *UiMCdW gsn ^nUmwt 

w-s^* «ftt wMid gs* otst* §*sNt gfen^ (<tot 37 stsetc ^gf§r ^ I-) § sroTcnns ^t 

^mqi! 3TTq 3fq5 RktvA ^^fi& ^p?*T tT^t^mt 
#f5R ^5RTT^§ T^ 5flik 3TOft fiRinft ^«3T& SIR- 

^r^c tft qymftift tfr© 0f ; §§ snq% ^firs ^to- 
^ 3*11 j<?fl F it ^wi^wCfft: I 

wgm ^of, s rw srk *=iV4iG$ srare^ g^rraf % ^53^ ^ fasten m& § fsrer9 vmrfn tot* 

*T ^TcT: q^t swt ^f *HWlBttS f 
qfft fi% «Wrf 5nf% 5Wi& #$3: ||V»II 

$g (^ft^TOT)^ 333a: ^ «£$ am 3$ $ qnfft 
««r **kot ^ arm I tit tot srfer ms 

wills 5w '<i3Hw*iPi^Pci ^r;i 

$ fq#cf ^ ot isprr sg%R: 1 

*?csg*T, tot sjk sm§ £ta tit t« sfegnSF 
*nra^> *^s^t sr^f-cmf *tct 3ft, sjtoS *&&&: trNqf ^ran^r v> ^RbQ^ nfgr sfa SynRft TOqfos sn^d, jeN* ark vm%\ snfl ^%f ^?ft 
jg^firsr ^c sprang sng^ift ^» st snfrf i 

| ^ra^Isft ^rosa ^nfnft dte«^ spp$wj% 
g*tf?r ^ «K «ftte ii»Rii <ftUUT3i% *n& |*s ^ ^r ^M^g^Nu ^*re ferr i 
wr ^qrfef^r qw qfiniissn 

snnfen i 

^t # 1^ ^n^a^rif^T sisujjk tow ***§ q^ $m\ 3f qif^cr: ^ tpr^c s§#: lls^n 

V J4MM ^qjff g^^ ^KOT &m %^, 3Jl f5* ln' 

5»?$sr g*r ?ttffS 3rq^ 3?rcr:^oi^r 5^ ^c fe*rr 1 * 

are ik? r i 3 $ ^jrot ftflgTOJ, <rfas aSk sms^ 
m 3?Hfc ironsr Sift *re> t s?rait at sricr $ *m I ? 

qrm-wmsre^ farffi l sro§ x&a?&t fern ssraT HftRTTOer t»o iJSBT^ir*??* _N *S_ *jft$ sthsJct trcrtroTd ^<&«mi arte srarif- 

3TCRT wf SJTsf T?*n I 

«rot I, <*s ssr ste* ats<KT tot 5*; a^q^t 

TO^s^qR: INI «flfar ^ $grq% &n^KT JTR^f 
^ttslff^ ^r ftt si^s? ^ran II R II 

SKEW'S : *S fNJlteWR I 

*ror RSilr ^j spfefonsro^ || a || 
fa$%cH , srnajrrsr, ^ptot, T^sier, arorr, ;tt*t, f%nsc v ^rc*!, gira, s^frriTor, fagim, fasmrc sfk f^rc-HS 

HOTE^J JT5$s5t I^SfT^T ST^RT TOT ST3R §*re? 

*H$idlR(iHia!IT: a^lH&dttfH^ II ^ H 

#^q«i4ife^^i<Q*K< II * II 

§ *re snsfe sfk f *ra§ s*rer 3t^rct ^ >mxw 

i<OR*^«|uw-i)«l l j}|ft: l ^ssf y«jw *\ wl^mr ^rhc q<«w ^Nre w ^s^i^sf^ais^: II £ II 

sm m *\ Rmmuft *pn§ softer «nw 3**: w 
grfij^tihr sfemsit t^str, <n«sr s?k st^k: fen <b*&- 
li fif^g I srfer ! sore s?r w§ fen srfif d& ^fffe* 
srro s*q$ s^fta stto^ to s*k srfa fofe 1 1 

sp^tt sraorapcpn *rar sirat 11 ^ li 

^ *TOT ^5^ TOT ! f5TH§» ?TH *rf*5?r ? 3?t 5T*ifcit' fsnaigftr: mrn&i <rfte:||??ll 
I wrasr ! shrcRfift gforro fsrsrsT Sots g^ 

•*nc9d<&ft*n^ ) *tot* sms ( grafa*nf? ) sft anrfSr 

fecR «^ S cr«rr srr3rensra$ fmr& *faftsrar fiw^T 
arancJwtorsrcr varn to* I am^t tot *rmR^ 
<cwrar <fct $sf, strife & ^^snra ot^ ynser 

q^snr era fo?t wn^r ^TSpa*TO ^ 3^^^^^^^ 'srtegtfteft srafa *fte$ hjto sts efrCcfr f ( ^fffe 
Ticft f i) ermfir ( «raf«T sfrfrmrc ^& $Rrc<ir ) an* 

I *£!*! srorc terror cffa virosffff *44«Mi<A 
srrrot wa^rcS ^ *SWi& <iwl*i qftsfar ^ i sterna *$ w<#i &*% 

$ ^ci% ^dt: g$%TTO||?2|| 

t$K*t fsraSf to** *rf §sn toit f % a§n s^ 
*s^ $5^ rt p f^ *wr anqft srcfojcr?,! 

*MthJhw$.dWli) ' WHIg: | 

wtJw wiqjfl wiftr fei% aft* 5*1$ srrcor 
?, ^tt ?n^r ^^ f i sftar sfter sifc srcfer ?ft?r srrfiwf- 

3Tc5T cTOT. TOrffc ilTOTcST <tfactK 3nq$T *^q | itff 

3% SfCFtrffa *fofa#:| ^8T StfTO »\9 sftf>WT sfo ' <d<3%[ 83T3 ^fg^ §nst ^tSt^^w tot strut g^m | afk fro: 

< ^fitsft, *Tw, ScT, sng;, SHOTtf, 3^KTC sfc JF^T ) 
3F$*jJM?iR ^Ifehqci sr feat 

^=% to: qfeiKfi ft*?f& ^ ll?vs|| 
§ g*13w ! *w *&*$ ^^ m?& wfc&c t 

^sff^t 3Tfrl& SI 1 * *ft 3TO feH *^ fT§ 5T3 f^ 3&C 
BTJT OT*ST ^sf c^TJT ?St§ *fi 3*# ^ T^ | I 

$&&& M%& wiW Rwr IIKII —— -■»— t+r* 3TTtR5V fefiqKT^T^T $§T 33i 3<n«T fed 5Tt^ 

i 

R^W*Wd*4k«4lfa<^: 

u sifoa rei srfer srrenstg ferar wtoisj a^T^ft sftew- 
^sspfr w spstc *S% to?& 3ro??r nun* to$ <id i ^f worn o* ?%cor sfo g^Epsr *faR tfimzSt $&— I ^rafcJ?^ siflt ! <yfi£$ 8^t snra* 
ajfroT *ra ssnSii fe§ smfcn «& *ft, sit 35 ^i^r s»pf 

3H§i stfaftss sprite sng g^ff Jf snq^ A 
ssurcT «ft '«^c ^ afk ***£$ s&eI^ to*rt ^^t# 

sircar sa:5» sRcffc g^rnJiS fe^ 5ft-^f f^fe^ ^rw" 

V I gratai ! I srat ! snqsRt sg&iif sn^ffe sn 
*&> *n q^fter spy sfhr ?r^ 1 ismottc 5* * ftroftsr ^Mi^ft^ 11^11 

I gqfcm: ! snr t^arata «4*i?f ^nq^t qa3$ 
ft& ^£f ?^t srk faswn% srrq^T ^ %& *ft s^ 

w 3: *H&»fir<S ^jWRtsaaiftn ir^ii ^s^Ts^ntr m >a\$o$ sfo ^«ubi to- vmm $mi ^f ftjp ^^\ 

q^qift ^R" W^^7% OTTO II ^11 ' 

«R«*ri^4Wt— 1 3$wc ! gs Star <55§5t$f*ft 
wr ^r fsr^rc ^c §^t f. I §ft §jt stfl*T *n*pr sot 

^^ fttfITT 3&C m&fe 3STI5J sfa?t Sfe?R5iT TO W3T 

; sfT^cn 5TT, 5% $ft ssft s$rc rte t^^r *n && ferreT 

^T fSRTtf fi$ fiRT *fi|[ ff =^5T 5TT3T at qi 3TO*ft 

c *K ^raraft srfej sfta§TF5ft 3«T$t srora ^> «pS sftffiRT^ qt&— 3TT3re*5 «!?? 5*3 3?k& 3T^^f ^cQTcT 
OTT $ g3TT | I 3RT: I STO«m ! ^TfS[ ^T sfaT STTSct 

snsrt,., are btRts ftOT* st saai srrar © swTOgtasjfit 
^, fSrem ^m <&$& *x?&u to nOTrqfe^ joto* 

BRT5C0T OTS&t 3T55T<? fee ^ Wfr *f)f I %R *ft 3*ft$f 5TT?T 

<?a:3s fira€f srh: ^im^f ^rr crim q^5t «k setrrgf&i 
strt 5*315 anCTft ai^rorKRt afts* tRroft i ss sfoif 

srrift £tf g?f sffenS t^w srg^ <irc d 3n§ 1 1 
<p wmissf&\ m$i: &M'M I 

sftg^sft At— % s&S&ff^ Kim ^H^ I 
?TT^r ^T*T 3TT^ ^T «?Tf% ST^ TOTI^ 3*t I 

sgrsferft ^toPi ft?r **uwdw: lis ° II — — ^ ^^^--M || ■ — ■ ■■■■■111 _ ■ __ f ■ I ■ 111. I M I " ^^llMl »» 

ww Bran <n^ xn«i3swfliq?T||»?ii 
wnta: fare tow tout ^^ gq?:i?<r $5* ©ft i 

ftjRnr *rc%ft sr^pt *$*&: h^ii 
f&ft gfcpR: aft *ffJ t^ sresrT, ^r: I ?tto ! g& «ft sm^ ^S3T WS%w t^ sftf^T sfa S*<<frfal ^Nt? t 3^°! ! 3n*T3ft sfteri? ^g^ffsn tot if «ra toJ- 

srft, ts^,^, «rdf ^ sffc s*rc, uSter crm 
5C^T§ STTO^ Sta> vras 5*T *5tt wi^ fifer snaro* 

5*r sns^ ?[th «rra*it m^T^t *&m sfcr S^ i 

TOIW ^Fcf?#cf ^TFcn: (HlRfltew: II W»ll *TC *OT*H ^fls^ 3^5* 3R?* 3&C for TO *3?& 

ffcT #^FRcT HiH<|3| *W*ifrfrfr 
w*wi tojh s» prorata wiM4»i sTR7«r 3i> ara*r»Rpr 

TOT ftHlRd ^T ^RpfrRtacT: I 
^RSRfWfsiTOT 5T^nn%: II ^ II 

J& ?T?f ^RTTsrffiT e?q;af eRTO WTO TO f^T 

ficrnSs fl& ft; Sft Barr^ffl&nd arc?} a% ^ra^rsft- 

HJR: SfTOsM g# ^ grafts ll 3 II 
§j g^^ to # sn^n 38c SPc«BTg?cV3n5r& sncrir f^r ri«ra^te sfot site $ ^fegiT^ srftnjcr ^t sram ( 

sRtonfcf^ ^w ^# 3n II K|| 
I ^ Ira ?fasft<rast ^ ste ^<rc fro: §jt*t 

§*bS sreSfrif % fog csm^t sHbr sagfe t*a§ gn 
iBS *rce ^rt ^4 monftft: | 

r 

*mt ?nnpi ^r.ftfe tophW^ii\9|i 

m,Wft,N ^ *uf srcf^t ^Ht f9 *tf a star | 

^ ^raTOCT^ t » 3§ a* JRtirfr jtto # arret i s^rat t&m m wv$twm*m.w?R 9{,*ci?fg3T5rprfcfTr siratfffpRT II HI 

t^«nft^f§; aranw d snsSrit tot arcing*^ t 
H?gp d*& ^ncoT ffcc fssfo *rftra * sft 1 

jprp^r ^ fw T sslfr *rars*R: ii? ?ll 
^w^f^dmt^^ 3 ' ? n^Rmw§^5^fi fffittUtftl $o t^K*! v5W «CTq^r ^rr ^qr %^& 5^ fee t%ht f^rfe^ ^ qf?f i sfitps &m % fe^ WWW 3ra-t*4l*W»l 3qt& T53TT f HT33T sflsqrni $3 TOjp mnaMws T stcwt *?rm$ fe^ grrwTaff ^t c*mr at sifo sria* | 5 factor: 
OT^anan art arm t, ^wfe^^fe; JT$t^ 

fe§ eft 3§ JT^T gtHT^T 1 1 

sranrerfa ^N^iifr wui?y 
I tot t ^t Cr 8 vfr g° i mmgi otto fefec? 

^1 g<* cfcrocreraiT cctprtc sq^jr <MW fira§ 
^OTflqr RgtaP) *ng=# I 

^ y^l^W ! 3*FI *^?P B3TOI STIcHT $ f ; BTTcJT- 

stttot snro 3t^t sq^^ at g$ ^n^ftJf rit ^it sictj mrcrcraft arrafcqfd *r? era §faK:*ren*& 
ftrerfarr g3TT 8 stt^ war arret g* srt ft fofe, 
sra?cr, arqrc, iaJ9, tw, ar^.tjffpsnqaOTCTqgnq, 

sftwm^ *S— ottcwtot arrant 4K^n§ 
ag** snq-s sw t «w& fro* sr^pi sufigret *ta: 

QiTc^ gw$? s^^r iNtacr: i 

*rcscf moft ( arn?t fai *n arf^pft ara3ia)anq ^nf^RT Rq^rf% snfere^ftcnr ir ? 11 

§ft <re*3[, ft^C, ft^, ^S* 1 *? ^ 3g*W*% 

st^t Wen pn arte &*t sr^e^R mx *re*n ft \ 

W&g& : ^ *$<Rctel«w: IRS I! Stffarcref 8WRT *flt SOT &5R* 13TBT *frfi[* 

w si sn^ta sftsrsr sta# afe^ I— *ft 8 g*? 

iSffSTK Sflfe 5CT5TT ^ fir&Tarqsta ^g'SS?? 
3TCIOT *rcTgi$5 ftgfercfct TO^IR^II 

gf% 37T^qRt %sr srsrc 8?H: wf& msr gt firaft wot 

1§^ *rfk% ^n^ *TO: Br: |ft\s|| 
d*r aro 5ng;, w «rort §wn%fr *wn% $ 

• * tot 3|(& fti^iiwhjRl^w^c; |R^|| sncraf^rarpr $* ^q^nm^wifc T w*r t ^ ft?g sw ^t ot, Hsu?, ftNr, §*^ srfc fcs- 
wft £t^ *ft sre, otto warn ftsn^ascRS srara 

*r c^sefti g^r *tWF*r:t?r p its: ir^h 
srarcS suft sk srhq sfte toftoW 313135$ 

c# ft 3: gn5nt W*OT*?13*53il^ 1 
aft f^fij)«ftM ^n: %^iW: ll^o || 

^T <fi WR $ift£) I 

3§^ T^n^ 3uo^r g^rar | 

£5: ^PTlf^q: SIC 5T^n^m fgcT: ||3 V ?|| 

^kjRTg: 'to— ai#oiI*r *ri3 5z$m$&k^p&z graft ^R^rf otroh: gW<iftsn 

" I TX3& I vz ^te g^3TRj g rr ^t<45 3 fw< gr " <K 

I *5 sre 8 33$ g^crc g , *?h sum ^n i 

criisra ^3-nHik^Rw ftcife* Il^ll 

feg^% h^t ^i44^N^ ark grecr *s?ft | ? 3*ft seek 

3«W W1& SftcT STTOt *rfc[ 515 3TT Mg^Ui cR ??t fa&R*i 

5??nf^)3ffc f^Nfr siott OTqrftr (<ks, I5r 5 s^r, jraqrcft*ftfe$a*rsT§% fer *ifc firgr sugwd ^ 

|, S# S3JTC *n*TT S*^R% fsmfcst 5TPI 5HSTT g3TT tit 

g3n 3pft sng lr§ *=r^r g^ *&nr | 3# x%n< ^r 
qTf*hr sncftSf t^% ssrcor ?sr$ gorfeT snare stectft 

Ifo otjt ark *ut i m$5 srcfronft f$$r * 1 1 ) 


a^ sik sfrre^rrajT fe^r |f& ^t^pt fog £$§ m^> 
*w SJrca snforff^ tits* s*nH §an st sn?m srmsr- 

*^*n§ sfN: mgstRT i te nfiQ snxgsr |snr *ft stoto 

gft: .■gronrr 'ftsrtt^wl^: lis $11 
^src 5*t n a <41# sro^ 3*H ^ ^ *ra^w& $ ^ *^m ; ST&3> OTT5T &5T^}, 5TCT3W ^ftgg> 3*k ftly+K 

^ ott ^ro sfo: ^sjt it ^t^ t&, sraf^ ^t §& 
<^ts-^i^) if srfss garr arfar Ire* 3s£i srafcr sraT 

t ^$cft f 55ft sran: 5rw§ Sga: a g^ M 4w gr bt^ sra^ o 
«W«H Zftqjq ^o) sm«? sjRfcqft © I, snem^ *sf i srifcraft fen fasr- 
%«hi§ ^jt^ scot *phft ^eq% 3^ msr gtJT-groS 

f^urf^ tjssft^ 5t?5SRt ^fiyeh< CTrargcrrc sh q<w 
^en 1 ssft $rcn?:*n*ft sjunggf&ft s&a*ife.KT , P^r* 

trfe otst c?rrar *ft src ^cnt, snsjfo^tf ot9 *ttc |usra;!<SR grqtcf fe# srsraft *pt^3 *fa*5T 

I rrenU h* srasrc h*§s ^§ ^Rnriror $s- 
*nsi ^ ^p& sre-sra ^t^ ^i$tft,^ ^fa5R#f ^mrafsTRirc io\ mq$to mH+i mm srwrgsTC to sKsrcPfcst qfssn *w ^ sJk 
sg$ 3r<Ft ^cfnftSj fires: to yfci&S sd? 3h$| fi^ i 

s^sir ?ft^ srsft sft?: s^H^r jtst fr& s|te s?r 
S^^^ra ^sfenra 3§ Sto s*reiT srrafr-tnsTferr i qn^ fe?cTT& s^nfs %r § ^fjr^-^rQ sroift ^rcnsr 

3* Softer qTOT wS <t \ smrafsiwT %ok gre ^qwH^ T snftttT & ^tar-fira gt 35 ^sfcRT 3* srsgf «st if® ^ §§*r £t 

wft ^fcTOHf ^t R«WI liefer: ll^ll 
zs 33 -rota sr^ sn^ff% 5fft cqr? «wf «k sraf 3n£ gs^r^r sfcrest ftHfe§ *s&ft 1«e*I<W ? 

ww«rc arraJf <&**<: ^mud f££?& ^ Ot- 
tos' gs ssftsrk sirhRttsraa: vft 35^7 *lh:g%sto 

*w3«l *d*c*4 snrcsa: ssra tter §srr 35 5[|fem pri"^wt **« «RHji1m^w*T m** i: 5TR *n«F #& gfeK^m^l 
^§ I* gf*ai<3s sim* to ng^T%aRt qTro aft 
sftfRSPrefl ?o«; w>i<i<u ^^r &p srfWI %fef *mr j:* asn^fter a^: II ? II 
tor ?n3§ arcssrarcr ^ 5rtj $ aro §t srft |, set* 

?m ^S f^e TIFcf ^fo 31 I 

<w.n#«mfM s$fewi<lste || R || 

^Rr^ $r swsn tfte, siRra st sto^t ^Stst, SNit 

qfi!: ^im^ist iT^rfli^ feg^ 11 ^ a 
sjf^ 5ito !T fir§ at sires wfa stovrs?: swmjfe ^ 

Wifil 4aft«p& ^f^RRfq II $ II 
3W*riMKl ^FN: fefftaft ^pfe: II ^ II 

^Ic^cf *r 1% stRi^fe sro II ^ II 

: ^3^S SOT* WcT, *TOJk, 3TT3RT, 3?§fT, *M*dMK, 

-gnt srere q ui^mmmo i Probst tfT q^TOKi fit^d 

JT^rPicf: qcTcq^ cW^ <WJfTO:ll*ll \ 5S5pR jjtftcf tfN^ srfwra sra trht | to! srent sriSiS- 
alk $3&$f§ aft arras: ^k ^HRiT^f q^& 1 1 

q^irafS aft T$z st*T<|fe§ ^ go: |, 5 R&hgfeuhl 
(S^ a*jir%5T§ aft sfarrt g^ ^5cTT g — > 

^t ^TC?% ST *T $ I ( s^jf at TO g" Efi*T5%! q^jif 
3?ra^5 g3TT £ffi 5T% ?oft^ *TW TOST 3r% ft SrHHfr 
35 $t «ncfT f TO! SaRK SSfT^nSRT^ Q3J ^ i&Wr 
3RT 1F& TOSS TOfe wrpf^Er^C *rfcT tft?TS 
^fr&WTTl) ' 


STS^H^ *?SSW zm&K fRt^t ^: I 

q^ifr s^n ft§£ . t&SwfwKj 

(^fOTH 5*T*^t#^— )TO^^^ _._.._ ■ _ _ ._ I III! I I I I I ■ I I " f- ' ■' W I ^ I^M. «MI— «^^ 

^sfa?fi$»*ra*r& §% stst sro sttcTt | sot srarc 

&& vm sot * sera* *F?ffe ^ *9t ^ft^sfir ssht I 
•got ^T^ft^t <ga$ %vfit sTrat ^ i 

(^ *ssrct (ST5? $ sn?i=n3>T) & ^ tftaT | ft;) 
«?ttfir g^r fen i^i&tn «if <p^ sfa? gro 1 3% § 

^I%*lJIft WgR § cTT^S ) *!$3FchSt Wife 33$ 

sf*5 ft£ gcc ^f^nff^ <nn*fm fog 3*$ crnfttf tfnrcrrf, ?d wr otst ^s «H«ft srcr^ar 
3OT Snfe^t ^ 5£*tf2!ft 5flg?r: HUH 

fefi§» ^sfaja ^Nr* ??rrr anm 1 1 

tFHmPr ^Rmg fircurcr ?rftiqor: i 

W$$m 5 OTT SNW-4 T^ Ift°l| f^*r ps miirc^ sra iwift srfcrftgi war 

?ft 555SS ags? <^Ps^=hi 3fl£ 3%S * 3& 55a5> 5g 

i'<un£m< ! ^4+wiI i%i«Ki5 *£*» ffo^T 

v ^ TS*T ffe^ft snftoRT W& TOT ^T^^t ^ST§ 55 f%?g ^r% 3$f§ 5T^ feK3 sn^ftTC q% gfeata- 

sftfoft 3$*n ft^TOft % «ti «ih: srpr «w ^tensi 

forfeit Jrf^l* Pfcftf SRTOTIRMl 

amft vft s*k ?*ft m&nsflt store snNn§ ^ snsft 
?3<r *3r mt i 

z&j a(k f%^ s^T^s ^ttoishsws g^fe?ctT- 

cj^n RCMfa-dwi «te jzof to *ro I 
g$5 qftiimw i s^^r to wfe: II w ftwRft^t ng^t tot ^tir^ii 

WTOK fe^foF TO^T ScTO ^It 3^3TT§3 

wr.^S grot g^rmr £ §*ftit *rera;!TO*% 
55$ wudiijig3a fe^ tew <^r$ srcrra | f ^ra^R 

g^T;r|f s 5ti^t j fercsrrc: f% fan x%§*& H *ft 

Sftf $ %ftd& MW&RPidMW: | 
3T *l-akWd: *m m$ hi WJT^r ii^u 

^5T fsrearc att^ j)9^r g^ srk dw^fe 
sfrfSrfl& §^§S qn?RT sPGfi" if gnsgfspaiTO H® ^ra^TPs^WT^ s^nr*? am g^sr, ot, #e 3?k mg ^nf? ^toS 5T 

3U[t ! §ft ^ 3T% fffr^rftq" ^TTff%% ©TO ffr 
3fq$ sncJTT^t yv^H fifiTT ! t[TO ! ^T **W<g*^ 3fi|- 

wns g^Jf^ 'cfir sfo; bereft ^^t ^xft sft ! 

tawaiwiKftr- 
an srferarar Ss-f&'ci srmf ark *!%?}$ srt - » .-■.■. — » i. — — ■■ _ ■ ■-■■ — — ■ :" — — ii- ^ 

ss f%!ro#3 to g $ ^ft g?r f at ^r 
sncwi^ 3F5ga TOmm^i #f^«?«r «Mc£4rit5 

ferfSra % 52^sROT 5t tost to: i 

«d ! toy %$ ^t^t^fi s?k ^TgeB jrfft ffcr 
ftcrcr firf otsr ten ? 3TO3T «8t * 3nf?-«r??r5n§ 
5^1 <rar $t*s§ write ^otoi 3rc*ft *n*ri*it*1 

5^ % *mF$& fr?[: ^nfif ^rr i 
filter gosircr q=% sfRT; pras: n\%il 

get t f*rer& fe ^^ott^ firc*cn: ^r ^^rsst g^Kl ^^4 fries g^r: sraf 5 ^ ii^ii 
vf% for *n*r jr^ star at g*H^t § $s *t bstSi 

3TTf^5> 3?SR^ 5TC5H: TOT JJTTfJcT «5T*T «K*§f 1 

^srasn^ snags t*r*3 srscn^r^, srcssnrcr m ftrofSt otcw sSta: *m *nc*n $ ?wrr 

amOT ft w |ai $W* TO §^ I 
m #^r ^Fcnw 8* W*w fijf^r H^ll *raf wiw *** yq ^Jm^w^fl ^n% 3i> 5RT ^T^TFT 

mm &?m 

ssr ?ro^t #te f^n afo; snrf^cr me * i 

3 ft ^mewm! 5?r ? f¥cfr Ji^Ruiin. I 
en^rt^ sne*KRift«Kitf5 ^n^ II 3 II 
(lift mw& ^f 6t8?t eft 1 3H^ qnro) gffi^t ..,- ii. _. ... — ■■! .■■■■ ■ t-m. ■^■■ ^ ■■■^ — ■^ M ■ ■■rf n M il III "^ ^^ m ^T. a "l 

wen gsn ^h: arot sn<j3 $ wr gsrr sn*5$% *mT*r 

$r ftgnfr srfr sn^t 3r gSro qt *rt: ii s ii 

fro tow^ sro firgoncfhr gft i 

ot aH&wra ^ifir ^ ^§g n ^ ii 
(are, $ft $mft§ sft^taT I ^5 g«t— ) <sb *m: 

3n$$ ^tot 3*q$# ^ot ss^sfe f%$ sn^ |*^ $hffer ' 
snftsg ^rt $ fen 1 

*Rim: srafewg : star: wf ncr m II 
S ira cgA 31ft at toA Ktaft ^pw 3?x «&r 

*R#rar: OTF& ^r qioJk3 l «m II ^ II sraTsrssnr ^^ wt^qi<ww*1 snn% cl3n^* fi<ft«VhWI5W4<y*«Pl: || £ II 

srre fja$<n: ^r^t-^i% *ft si^ sft wn, w\ 
to^ q3rq?F ^ft sfc ^tf ^x&t fee sr*t gt H^i^W 
*^sft§ 30^ *st jpn i 

<^H^<3d1$ ftdt4RRc*MI II ^ II 

| *r<H$H 1 steR^ fiwi^ ^Wto firadt 

Vi^^W^ fi*W|U|*wftw: II?? II ■ _ _r _-- . i i " -.-. — -■-- — — ii — ^-^—«^^^^^* 

($ftgro *Fn?taT$% ss feisjrr *ft I fit;) ^rrere 
mm *nft tot ft$ |s forest m$ ^ Orcman) 

feoajgwr 5rt^t§^ grm^n^9 ^sit^€^% srott stssotjt an^ftgf^sennrNur: H?2|| 

*3if *7 *if% srtfcT ft^, ^tt ^ ^«tct "f^rferar «r ^, 
stoi^t ^, s^r «nf^S <TfT *|, snm sTrorcflr arc^- 
^t feqft ?3& ?rai firogpr ark srsqwft d 1 

WlRy-ilftuw IWWM*^< : II? ^11 

%rog?nTO^:^ld wnfSn*;: nun 
*WicHiafli3ta ?3wrf Ry«n&+i^ t 
*rafaFq?rcn$ *rar qsmfaspr ||?<UI ( 2ft tmf& at ^Nt | ^ §*t— ) tot hkw- 
^tfswft Jmrra^ic^ snf^5q%§^r ^rtk^ 

*t§ *rf^ ^r (act*?) ^ *ert ^ 1 1 ss g-*% 
© tot ssraft ^% ^&iid firgonpr s r ^ K afl 

?raT ftra% «w?ir «Htot sn^RiR frarr 1 1 

srai $m ^crf as^ ^r : ii^^i 

fetf SRJK ?R^ SCtft g^ jj^ 5m5TT3T 

t^ssm ^w %rc *a3$ ^ro^r s^ *5te &ft t ' i i i -1! *" -ti i - ■ ■ - i i ■ -■- i i-m-i i " ".-"■"- "~_. . "~~ r ".. '.J rl _'_~ \_ L - -- - . ■ - 

ssfpct vh<aww: fas: 3?q^9 £r tost arc src Sa 1 1 

^ T5T JFT f ^ *n$c^ fWT I 

§<*§ snnnsror^ fas fcsft3 *ft ^ ^u i^ q Q sroSi 

JPSTC *J**fr $tegrCT 3TQ^ fem ^ fen g3?T ^fT sterner hs tpsr^r^si 

.- - u __. - _ j- — _ — ■ — ■ — ^ ^ rt 

cmpq^T ft^TlfH TO ci*# 
SAWS l^lfWRRRrf- 

St $:«!% answer ) stkt ^ fe§(*sroa)sfar 

^tsncTT f I 

srpffRci^q^ eft q ^fefe- 

%r: src^ ^ ^tS ^rfcr ir^h *raf w*m m qra^ m^Hcfl gstfe . fear sotc ^?r-# ^qfersf (snir) sroS tricnst 

5^T, ST3UT, STM, ^5J Sfr 3lk 5TFH SRH^t Saferfosn 

ft:^«raw fow m «fc: ^ IK^Il 
^ qgar-^g stRtct | fa* rfr srfo g^w 1 1 aft* 

3ffli?3» 3TO?cf W TOT g^Hlft *sm*TOT ^-^rt sth sic* j (&& wx% ^9 ^r g?g?T ^ 

5R^S?? firemen jf I 

S^l^fa ft ^ 3f*T$ft: ||^? ||. 

*58 gmlft zfite tit* osf *fcr snfif £ sra*rr 
faint i 

*l^s*jfli§r wr ^ sftcft «topri^ ||^|| ^I SRJK 3g*t 9q^R ^ W&*Kf 3H* 5HJTO ?TOT V « g *i % gjt gsf^c *^ren fosfr Cr»< H^Jdf d ^i 

^ 5Rflt5«lP?: II ^ II 
3P 

mm ftwnwPwwi 

^IM^MIWiWIcHI w^ II ? II 

*raf9 ^rrgr«TT5T ^snc 3tk &6 ara^r *rcnr (tare «m^ guf , 
ot ^rt^t qftoiw fearer ^t srtor f \ 3$I3faF3nT W 3 3 1 W ftmMft^m fafrarat sfafefr HifcW'tftFrR; || s 11 

^ q?CWq gaTT $5* ftffoti fe^ §355 %3- 

ft 

*ik flw to Brar-firarrcrT *n*icF d to wm srrit 

SPKK^ qpftft 3TOIT 0)f $ i 

^:t ¥RT^qr, srfl^n aiiil ?nff^T firc?crc l*irt 
3ifc 2^^, srata snf^ firarateT sfr *rong^m: tow s£ 

a^*l ^T TO aft* 2T5T§ sqiOT 3$ I 

«WcqdrfPi^l8Wtia^^ II * II 

OTtn^pr, $?snft, s^!raT& *ft?r sot snftHftSOT 

32CT#T: W\ TOHfi^RtakHH: II <a II *x «ft, !P, 56 ^ *^* ^ w sn^f 3wsg> «tf 

3RT: site snw <£ ^UFTPR: II ^ || 
Efn^ srflre pnr srfsr && «fo, ^ri%, 3grar f 

■ 

mfc |, is 3t?Jwroi^cr &%vcm astro sr*3?vr t » 3$rt sn^ i\k mvm Oimmftvwi ssfeS ftmnffa *qSr «mn3 few sh 
sn^rf tft^sfr snifa f , ftr^ srcaft s?k gq^sr 

3rf?T rft^q TOT g^ST^T WcTT $ » 

5joif«r war «Riwfe- 

w* *r ^F^^fffwni^: null ^^5:^3^: ERis^f ft# ^g; iKvslt 
I g§sr ! ( §faf?r s?rf? giwfo tot^st?: ) *rfr 

5THTc5f TOT SPT^ OTE, $ToJ, 53T-srf&cn^& S&T5T aifc 

airan ( sfte ) gfr fiic*rerT #^k s?$ ^ *ra^ q^rof- 
grf^^ilSi wj«ng&TC ) ^ srcraa ir fo sis, <te snf^; 

3TU 31TS»rerif% &^ 3*T#i 3?3^^ fefw gfe*JT 3cMST 

( aft* wt ) tfcft T^ft f , at I firar ! ssrsran: aft *rcte 

sft 3P*T, tot snf^ srsrcmsffor fi?s?crc $t Kffn %sr 
^ten f sik wf5> ^ tot spr-j :^if^% tfteT *fcn& s^rtf stop* %\* &m$t foanscfa^r ^P^T H^T g:*sT $ ¥TT*RT qf?TT £n ^H SflRTC *% g*sT- 

sit sttRt sffc 5 :snst ftffoSi g^FT^r ^re st vft srw 
^M: prc&r mft err *a<Pc& l 

5m garc f , 3§ ^tt tft ^-HTOft ot*t snsr ^ff 

gs ( s^fe*) gwft *ffa set ( sht?%t ) gs *fr 
qtsq?:^ wri, tfl^n, *mi sfh; 3W snfi3[#» *etot ?ta- 
sjtfj ^ t a«nr *n*n spbr:% fas ^ ^TJTsna^ sto* 
%fa$ *r*rra ft*q^ t ' dUtalHMd * \X u &1%3 cPrrfq ft$Ri wti m *ra% s^ tRRII 
vf% ferr mK skt| srrfSfe $c* ( ?raTf? ) ftEm 
sots tr cncTT | ht sh§ sro snn $^rT§ *?rmf? sta- 

*&$& skt ^marta ^rera w§* snsr*; ^^rsasr 
snar | Ac a^T srcft gnFR& ^n^r?r fqssr arnrHa 

$3*^1^ 5% fro* 3<pfacT i 
gsrrc tor s^snS totfptc *gggrc g? ^m^ *mr qronr ?:w ti a ** sN sft ^, swr * ^ §** 

nmm w^h gar: toff ^rUfe*: ir«ii 

snsft ^fcRrr enfe fan, ffeg ) er% ^t affa fsnrSf 
Tf w ^rvnf-TcT, scferdfo^r, sstesFpgnrth iraor, «$*qs, 

sra qE?c^ ^jr-StT snfq^T *rfe ^m f eft sr^*r ^ <rercr 

5 <Tf qft jot jqfrrar 1 1 

TO s^rc ^vfar 3T^?riT qft«rw jot Cr I; oh? $r#c- 
% ot«rt srggR 3ft$$ sTra^fr spra snete x&t' sftfTT TOoteft *re *ral fir<w&rcrg*r: ll^°ll 

gtjff% cb^A srh; goff^t Hususresroq s$fo% 
sn^i & ( goff ^t sfcan§ p: ) srir^ ^jsf^r rimcn 1 1 

i ^rosgqrtN* g#er ^pnffim null 3*3: 3?t 555HT ^ ^fenfcpSt 3*0*^ t § Set UE&TC 

^nrr-7 3?k >*rf 3nf* v&m sniffercT for # few 

T^fvCTT STTcTT 5 I 

c 

sg^nrt Ad— % fkm ! ^ sa? s?fc 3*t5» <K5nf5 
goffg <^n f err ?ft *?5 ^ot& afar ft& s;t$ ^f^S 

q^Rur jpnf§ zma <Btiz e^j^r sit* £ at fee ^ ot9 
ft gtfMta Pt^^Wte qift *n mil 4fctt*l<14d W t$$T3srsCT § I SRTT cTOT ^} t • <**n ft*H ST^H! 3JT§, 33§, 33a fs « VH4*«<3«ft fclfllsuJW: II? o(| 
njR^tWTR w\ 3^ igft sfa 3TTOTO *OT! *$3 v 35, p? W[ *W5R^fc ?W 

*H gff? ^far swi jpi?rt ^ *r 3*gcr: 1 

«ftmRT^5Jt&— I 3;^ ! gaffe! 3qifti§ gfr g*s 

^Hf ^««cjf: wl?h wrftt 5 TONt II =1 II 

#s, 315, g:t7, gsr sJk |^t 3c*% srs ttrti^- 
3j «et* |, srfc qf tf arc *ft ?m3i *rora gfesT fk^iK 

sten^sraQ en^ mm $ ftftftcT 11 3 tl ipR^qr «whiw sfcreN' 'tci^ i 
g^ s^ifi^HiREte^ ^ rflro II * ll 

r 

an? spot gaw ^8iw ^rft ^ I 
^^DTto3 feraqiM^ II k II 

I s^sr! arc 8 g*& ^ £ «n8W w «h g« 

*wr)srk ^r^T<i^T arfajpOf sfh: to# W 

(tft*raT)|3rk ^jan ( t«rc ) frocrc ( gw-^^rf^ 
stot sntftaTsr ) *55a: *ft ?ra (*w, ^erf, arra^ «fNc rcn^r 3***re m ^, grs srh; srawrei^ ^^rcr f^^mr *r: a 5 Glsigay: || vd n 
f 3$ fiteras I ark sfr ^Tctt (&rc) 1 3$ ffrc^rgg? t * 

WHWU& 3$ g^ S?rftR§» *OTR fi&l^ ^1 5^ 

*ft (^tRtoh * fftft sto* ) ^ ypm xxai t sit 
ti ( *to ?wt ^fwTTT src§ tow Htm 3rra%#sfr 

ff^Rf^g gofcft jpis * l 
jfflritai f*fk ftsp^ftto: 11 ^ ll 

j 

aw: $f*3*ff$i stct f^q^ff^ crcrr 3pttB> rfcti a* 

iSt sr^or to nan fesr* w* «b{«tc Hi «wsit wriq[ 

• . — ■ - , - **- — ' ' — - ** " * " ... ■■ i ■■ ■ hi .■ i p * ■■■■->.■ i ■ ■ ____ *" " ' * ■ ■-' ■■»■■■■■ * ■ ■ ■ ^^^— 

wsren*: fMlsft g^ fecg? *$$?; st$, its^ g*#- 
%£, 5n*^, |^, §g^, Asrc tot, ^sft srk §i£ 

5$f?re*T ^^?c rit v\m%i %$ ^k sng^ ^th ?to*t $ 
^cTT|icrm Wrfwnsrcr^ Atp tf g$ writ fos 
5^& ^im m*ft£t *sr&x. srs% aft ^ g^ ?&& ^ms^T WSQff ivv q%, W?R &k vmsmfe ®%n$ 5^r: s SftgxRr ^jtsft H erg^: 11(911 

fsr^ SHUT, ^fe[qr, *h ark 5%^ SfTCI %st<? 

*rctest ^t§ fievshr <ft? t ^|^T§f, *n| 9aft «Ht 
* ^gsfta ?r ft% ffe: ^n^ng err 1 
*raT *n gcr 33T 5B$ wot srroft^ *raT *tt gu ^te^- 

arrcHRRtS^^T ISTT fi^Wjfe: ll?vs|| 

Jjfofit ^Tf|^ ft ft*ft TOFCi&T VIST 3T pT 33*} * 
i|$, * §3 *R5T *T g*T *5| 3fk * feriSf # $F*ft I §8T ffe^T 373 &%n5X ^'7© STRUTS fT ^W SKcTT 

53TT cr^ mvt PT3? I 

mmr msii w%$& ^m: HUH 

ftjET ^f f 3TT, ( STOT^ ^nfe snfl^ ?TTCTfesi?i tR> 

mcm^i strci^ CT$ic5rc ?m fen ) ss gyssr *fi^t 
*n«^r§$ stwt &?s ^fem it cist w*rtt f i 

#riw *s& §:*§<[:# II ?<Ui wuwTspan* m ^, ^^twwtct^s^ij g?ficr tot$t gufc 5T ft, 3*r ot$ qrafhsi ^fi^c gs* saft 

STOW *T ^ \ 

5ftfeirt%> qOTT% ) STOW 5T 3TW I 

qft gsffflr sA fate: m^ IR^li 

srf^ *refft maafl fet^dr ^ fare wS9 bwt 
^^ot fated^st*i?f ?rfwa«fBr^*^^ * 

SfffT eGOTlSTR?* OTWfcEt §^t 3* ft 6 * 3W ^ 

safer sn*, spc*t sfk rawrc * fa** wS ott $* sircar skSh g*s htor tottcstS firsra srfe sra 
sis #ff uR-<$w Jfc$ qssjiVMl 

<s^ t srs 3n<raft sqgg? srfe fen miiWi 1 ? 

^ 3WI«W #&MSjf 3RIc5pft I 
3 M TO sqpr g^q: jnficF; q^: | "MiiT wqnr m^, ^R^kffm^m^ ston^ W— £ 333 ! aft Hirer ^nfefta* $<?t 
mm t, fctf% Swot **f ^^ctt, wt srfirffen% 

^Tfcri^TT, %Cgfe, foCT W I NK f, sncTOr^^T tost 3*$- 

srrar ark sm^cf^r I, ^ qwfrc stot^rtst srk W- 
srk wot) it afar 3«st t, ^ aw* i^t «itff 9vcm ( ^<r$ ) ifc 5RT 3<r^r fi& *ts stqS shut simf^ 
wf% (<n<5*9 ) gar Mk (^tto } $* arms: *ft sr 
^ feq ^^ ^t ^#; g% *7c*m | m sngsffS «TR^t^r^Fi U3^, TTtS^ *T3t«I5fi% ^RT Ifeft art^t fist ^pmrn^WV^W 

Vtwfmm W TOT: flfc*? ^|sr: I 
^f^T W ^RTOKflPRT 11^11 

TOTOmfnT sot, ^ flpr 3T?T 4k *wKt ^^'K 

itr, g^r, ^t?i ^ **cMsim*Hi srro 5^ n(J<<BIs»cH^ 
sott, HFrea snfro qgfafirifoc 8^ JTf^fJf sn^a: 
firivrag; 35nn% sott, sH^ft arena aTfenft ^ten 8*ni 
$? set ?:^n, ^& srfirm%ft srfagraf sfst ^c^tt, sen*, 
tor, riteHK ark sfc^ «nftft ftnbiS ^rs ara^T <smra ift sfr^sn" Trnffr*§tpr, srarfsrsgp ark s^^st* 
s*r *tI* w* W tta tot, fimfccrorSftw 

T5*T sJh; S?q^ f%$ f* *Mnf? Suffer fc*ft& WR* 

^^ srogr %# 3T??r tt^ts&t 3t<& snsff * st§ j 
s$ 5 forcr spsqr #rorr tot *ns i «M*«f*pairc s h^ g%, im ark *\tm$& g^ir * 

twnjti *nM" *rf *reta writer: I 

«n%) q? w%ttt writer f^r& fei fw ^ht | 
^ S3" 3^« srfo siw 5*3T i sfk firceerc CTg-dmd «!Ummd 1*S q5P3r3fr^5SKJ g^cq^fq ^nffir c# % w: pg; wi \\v%\\ 

wife gs *ft srrirjr ?te5, g^f 3&: h^t ^r i 

vm£*w& w^t^mt ||? ?|| 


<hi*l s^rsr **» srss?, ^rf^SR, ^^pn-firfvr-sppr « 

&P m$ «rfbr8Ri <fi#r faro to* I 
wv^ ^w : ^wwd 1% ^ IR II 

ssrcsrTO, cT^r, ^t*t, ss, qjf, ^wr, aa, ?^r, ^, rtrf, 
?ro, foro— feft% s?sF den i 

wfr ft; t^r ^ig^rr <pir: ^ir: ( 
»pritarc$t *mn f^wiy^a: ll 3. ll 

H^^£^w(&w(w^tersr || » ll Wtl ms JIIHIWIMil^imRP?: ! 
IWiT srfNMt *T3OTT Mm: || ^ || 

*m: g^sn 3% ^tr* ^chwi^ II * 11 

5TT+4I31**, T3T, ^5, gST^K ^T, 53TP-T, 3J*cfT, #$*& 

tot q^5t snn ^ 1 1 

sjddldHdqg: WUtfNiaWidi: II vs II 

^^T if ?#f W *Iftt fRT ^: I 
^S=% *I^rat *OT: f^stf m^ytaltll II C II 

4 T *}for e^ <M4dd4)s^: I 

sTOTOrorasNt: gigq w^ HB II ^ II *<ks<*? m <wm m ^t^if, ^*r?35m, ^m^mT-fMvT^^ *t srf -sf *=nsrasnw swifts sft *n*T, stei, ^tst, srar, 
era. «Tor f 9f^$l swr 3?fr sreR a*n stero sn% firaft 

*flor fff§ *ipf 5n#r 

§t sn «nft«ff^t ift f£pn*raft few stot^ srrcw 

$mi«£mi: 3^ mi 
?nft#5t «?c© sn§ $?<*§ sw* fiRTTOT *n, I far ! vfei^d u° q^iwss 5 ^ Sff^TT 5T% 3rq^ 5ITJT sftt ?Eff ^ fef ^H f[ TOT StfRTC 

^t; ^nft fe?cR: fci ot ?:^sKKor g^j c uriam ^ sra: § &s$ ! sra g* >jfir, ^gft, 515%, ft?fa f 
ark ift srrfecT f^rst ^wt fkvm so" stt3t} 1 

OT^i g^* *n ^ few spnSteicST 3? stot ^c 
snft *3jjf?niT fopr ^ gsn 1 ( w&n srefraf fa srew 
«kc ^ |k s&feSj ) 1 

^ grofi^r sfor q^S awi^r ^t^tr nra^qd gfe-^T.- 

^ 8W 575 tTCTSTOJft q^5TRf T | ) I foe < JTfol<p^K3 ztm: to ^fcrercd ) stctw^ src mm mm S 
*frc m«w * ( fsrg^ ^w *r>araTOi§ mR«ic1 ott 
gsn 3T?aJf g*s§ sm) jtt^t, ^ ^k ^ofor ^j^ 

s¥ ^r *»t ft w* nun 
%h spktc snOTEiS s;<3ttot§ fere srsqg? *i§r 

<^ : r) ^q& sra ^t?ft I A:fe: *n&ltniUKj 
'ssprs (^5 ) src vrRff « Scfr I 3*ft rrant (tot, 
M^Pd, j^tot a*k f «d ) qraftoret to fet < 5155- 

* 

mil # s^^ref: gftg, I 
"sro, spot, *Nr«* ( jpt ), firenra (§%), srfJrar*, g=r *uwt wm * ^ ^ehp, ^qf^BR, ^nn-fefe^i m it ^rflrfcF^ft- 

3H& ^ <hsit?ot tfr jtot srciS srater C^ cWctt | i 
v ^t ^TRci?: giro: 

<otw 1 1 wt*r sfk m$r ft w$ ^ sfk toj 1 1 ( ^tstct* ) *if t, *r (gor ) a% | f qfe (^ ) ^^r 

t, 5H^ ( ^TRT, *RlTr s^; $<lvS<T) Hte M<*h*5? ^ ?P€€cI5i <fe35T 53TT 1 1 3^ ^#J <RS^ 3£JT 

^nri^ sRiif^i 3?sra£f <e% *;^s ^rci $a§s ^i^m 

§ 5*3$ §^5W <E3t5 OTft £l% |;^t 5^ prif 5TRTCT- 
& W^TI§ P3» STOW snjst «i Uidl t ^ S^WR* 

R*ii$6ftur Ri^r *fte 1 qutwf sreiro i $k m$$ t 4>H\$m 9 ^Rcm^-ftfe^f aik ftrc ssr fiuaror Ja^r^t tit wwr $ (TOffc fftr- 
dtotw m *$?t^sf3 


zftWNHIft «\C tteMMd4r t ? q]ctM g#r %r f| ii ? II 

stares ^— | 33^ ! ^=r, **r afc era 3* gf^ 
gel ?, sncJTRi *{£j\ <erei3i snj ^ ^fc ^w ^11^1 

% gin m?3 ^ ^ 1 

titiWtoi^r ^m <rat m: sma tl ^ ll 
*idiu u i3i gitr Ct S^^ S€t *rtwr v&$( surer 

I sffc ss§ S3 wm$n «n$r nfi% sfaft 1 1 

*t® *1&R cH# m§ && get IU II 
*!WW5 lfe% ^Tw5VT §3IT % vto <jljyj| 38?: aTFFTtsq: 5T5Tf ^?T: TO?: 3iH ^ *FT ^ I 

M^fo cTPTOf <M*Mfl c^qfel^ II *\\l 
$TO$ ft^ 93?nfr l^cW JROTT Srtl I ^T 

jgq ra M Wfif TOT 3»?3^T«5T ^T*T 3c*l5r |mT ? I 

gf^f^ ?5fsnf§ 3c<J5f f 31T 3T"& 5ff% && ZR^t «ST * 

t^ wfc sn^or ^Fq^TTOKl 
^ sr*n* wf mil sto& *ct I ? toA& s% SK aft ^nRft *rc: II ^ II 

<ffi: TOT auMWI^W CTfe ^: II? ©II 

fsra% ijlj^h tftrc ^wi-ftwr 33S I «Sc 
fee fo^rf^ g'gs S *fer *n$§ sh JKsRist strt $*msre taftgaT$t sRSf M--ii^g q^^: fl^g gsn 
^ yj(a?fP£/T gs*r ^tottstt^ sntftajcr ijNw: *n«TT sra»rc- 

^$0% *PTO0 fadtfwl fadltw: II? ^11 

S3TH «fit SSTHTOT 3fcr??C Sjft-tfft g*HS ftW c^m* 

&^ fir^r SRsrrf^ ssft& g^r qtn sr^t! ft ferr- 
et ^r 3«k& *atew* srasn to g**9 $ *s*n ^ i afamm^siit— t^K *m: y^i«u5 jtrs-S^ *w*mIV 
I srk gut f%^% smra ^r I, fe: ot sf sk-h^kS" 

IK 103^ gfe-q^ ^li^teleiT wife ^T^t TO<K w 

5R5TC ^§ cH^nT, MWIT gftt $^S fcfeKUJ gfcT §e£ 
fiRTC 9S&TC tf Sra$T ?TOT*I ^KDT *T HTOT ^ I credit ts^far twii*ww c^ril^ll 

ift *TTCf STTSRt SOTTO gj^§J 3TO?<T <J55T f% 3T1<T wT??' 

Infarct cMW4<«* ft%T *hr?ii 
qtf *&r St fen ^ft^r^sn^R: IRRII 

STOW S^c shot g^rc: ^ ? srk ^ gsr qg ^dkiM* srcfcS ^n *[# $ sr 

+Rttt 3^HT 55*Tr «]jdciS-*Mlfi$: I 
3J#? *T *ktl3^ftlS ^NHsM IRS II 

srarer ^rttI, ftspr strata ^3 §^r §t, g*5§ *p*3> 

I S^tot ! qe shs I -fe rag fWfer ^ww 
srcm | sft?: fgrra fgg^ snsra ^ ?$ fi\?g t ^Hf deft *s$ S, se^rfe^ m$ si^wst fe w enfro: 

TO fWft <te Slf&% fifths: IR^II 
**ft 5§ feral "WIKWltrifcuftdUR: IRtfl 

setc ^^r fan gr^spK^ ^^r sft^t ssrcr 

ftsrs^t ^f^ ft g^t smS smur stercg*. 3<ta- 
^r BTTcm9 fas st«rc eferfisi ftsanif** *? $ ■ ■ 

A 5U*jfdfl *iqtf ^n^3 tf^uRl mm SfftWi 

?P*t ^mt,^ 3ncm <sr | tot cft^if srsr^rrsfN^ 

^[ft§ 5^5 t$3» SRKW 35TCIT ht# sfo ft qWSR 1 1 f 5rt f^mfts <prat fieri 
ftfpiNg^rftfl# tot 

*S» ^T$3» OTW ^fe ^35* 5TH*T ^ffi^ I *T5<CT$ $g irarrc: mfc* sma% gfe ^r^c ttwoKfer^i 

*r%T§r swrsr i^tt s^r ^§ srcft ^pct^R: eftf !£C 

OTt !F* ^ sl&gwu: IR^ir 

sn^'C srieiTf^ 59% sfaT *ot | 3 fe=g *wnfvwl'w 
3rcs?5fajt ^rocr HT^rR^TC to §^<rc: fg^r gsti fro t^er ^t |j gir g*£ srcftsRt srrifqtgr ^^> fe*> arm 

53TT CTQP3, SQfyg^M *TT^WT 5TT5TT I 

^ ?*r— S* ^ra^r qw nflr bto^ arfqgm i r 
^pgett sfh: 3W»rcn snf^ ^^jiT *pr sni^ q*?r fsw 

_ 4>Ti4€lti4a s«t; VpA^n *&?% rcv> «R5 W^- TOW: WH: I TOT VTT?I^t «5ST TOT I 

*fi(6iteHfl: II ? 3 (1 

•t ^^gf snsqm m yfeft qfifoT cwr w h s wNm gqfe sp *M wit <rar wim^i for fiwWWWydl^ H*S<e*WI II ? H 
33*5(1 aft* — ^ sftOTJ^SE ! UgW0 g§TcWTGr SW:- 

9 5PR 5OTT f§FTT STTcn" | » 

ttt&f TOT SR% *TT<#T 3<wfictl I 
*TCI$ 5^ aft^RT trff TOT ^<lcH*: I) \ II trfUwmw *** ^^ ?fr afar ^ spre-*^ <$m m\ 
^ wtK$\sw%R *&***&: II v li 

era RctHta^i Vwwgsra: l 

fiSjrc fern wr\ vsi&amw* i 

^w*fl g$n mF qm: *raPn ft n * 11 

3tn3* s§i% ?^, %5, «fot, fen^c, farcer, f5§*r, 

^SSft SgrfcTST fil^-fer SRTR^t f , f*ra% ^rci ^r ^tHTsnsqpT is* ^fcfrfl nfem m\ w\4M\*m <mfo ^ «*(cftRMiGw*9 Herat yrrau 
vmm ^nfecqi^^rqts^ ii <£ ii 

S*ft sr$%-$^ mm n^wilS fsparcrJf *ft §^ tif 
*rcrr, sifc fire q w<wa ^fe^ qstt-^tf at g??3f §5- 

OTT «i<^*l*d *raretf <MH>fa II ^ II 

^**R>,sTt urn*, «tf «nm-fefe6t, «K 
s?w arte srra-5*nf^t asrr ^tf §wf , 3** wh: tftofr 
# *3to srofc* tram sraranS 1 1 

ff &frfaflR g i ; g^r^r: m^Tf^rr: II?? II 
^tt m, <nr, sft, erf tot ^m-f^m%rr^ ^i^ SqicJFTT §^ 3^: STI&Hl^l^ HUH 

l^wr ! gsSferr aims: *re?n sTfir^gj-sfe^ 
^r stoj^t %§ fires H^m I ? 

qRftMtq ^FcTCS =iFrRq tw-3<Ki: I 

*nr ^gprag: m. §^^r f^r: HUH 

^ffdk^Id ^1-iHd H?S|| 

#f§rc srp<i^, frs^. *sra^F ^Ts^r, *5Ri«trI«m 

_ ft. ^53t *&m % *\ *ife$ nf&n asn qg wlw *wf ?r st^sNtc, 5rg¥^,5^ft2fftc3TTRT3?Tcmrft (far) «r|f 1 1 
£i$$j gfc srra f^ sr*K*f*w N I 

finite?, sht^, fi&fc ififc w*%$ gfira trut- 

gpsS sigsxR etftg*, snra, q^Q^rtA ark 
Eh&3 3T& gl* arcs ft^rrS &^ 3^ qmra^Ft 3ifc 

arc: 5Fi?*rcr *wr ft^ffft^ 11 1 <rn 
( *? c?t $5: 3tRt qrtBfefr gT?r ft ) fra *rrarcor ^Tfe: ^tofS: ^^iH ^tJTw^I 

^ns«i«n*i Iter *»wiKN § vwtw sr^Terosr 
a^fa ^re% ffi^c qm «c *ar 1 i 

W: wvuwrt RUT qf an^tP^r.i | 

^toimmiww 1 *r tragic) f| ir^h 
w &* ta^ ^m %ht mri w^r 5* ferT* fart^ 5^*ijr go: fircr, 3Ufr^T- 
^ros^f sn& to Prt 

«Kh3x8r gw ynft ir^ii 
fSr^Rfr mnif *r£gr 3^c fe«gr s^fajcr §t stt?it f * 

Hki ctcjt sra; firatoftgrr trf*rsr src ^cn 1 1 

ftrer swst?: srftra wv& sn^rc s^°r hsfkt ^u*t- 
m sra% s^ sto^t srm st sttbt t ssft tot* $$ ^ ^ft^ swra g&n ^g?R^T ^k ^ten srarr I j 

^t g^ fTC^ fgTO-fe?cR fen SFTCcTT I 35RiT 
-^f fgq*ffff qjg 5f TcTT 1 1 5$ft ff'SR 5?T ?fcT SOT STCcFT 

fsrera #?^: ^ wz§ sifter £te ato* g«$9 

sft fife en#*fca3*n*ra^: n^n 
ftW* g^ *Tfs$ ft ^ sft sfc sfteffiftffar 
^pt f*§ t vrwzx Enfcr srfe flrf»r qsTO sottS *k tor *i# sfcT &n ft 5ft «wn gg$ q'Pwft 
* S9S 3^^ ^n^r^T s*ns fer srerac, fts sqfi 3*k ffesr mfH3>r& smrt fen: s$ i 
more? - sfhfWl gjEgwH^fe I ^ll^l. " "" ■ ■■ !■ ■' < ■ M t »■!■■ lb -.^■■^I. M > .-- T ' - n-i i-r _ - - - 

* 

§ sras; imi^KT ssnsr TOn^% smw fen: sihg* i 
fee srawvccm fera 3TO?t s?fc wm sfk *^t ■d4H«-d< ssreft 9*5*3 amJin gjf, ^ *rk srfaraft 
sttsftt 5$ *r*n srfkr^; s\ai3 ^ ^1 toot tarn* s$» 

i^PknwK ^^egwn^r genu * • 11 

sjsnaffst §*R if RkioWW i i to iton st% 55^: 
ark !P? f ;Q^ wta jwt^fl^ g^rawggj 1 1 5^ 
^rn «r^cr-gs («sr) w*<[$s §u*r5$f% w&m 
^1 1, *Nw«r srcta?: ggor-^flf m)4u«k: fjntfer t, 

Hfqjfer I, *K ^ar-OT^y sjycf tot ^;^qs sftegw- sfomnracr H» q^r^^s ^ i=w$ sr'tffS jr^t fen: $?& §5 :&# §§ arc 
*jfa$?c, ssr 5R^t site g^r gf^ft ^n^sft^t s?!n3cn- 

% 3WT %^55 g^Rff ft OTT ^ I 

^ig 3?te *FiS f <5 fe^SBT 5V35K ^5 OT*iJf feTC 

^ sm: 'to: *g& s*k v&&t *t s^^rr jsft ?rc s^*: 
^rafarc *u*uiiH few: *ft, %$&&: ssnm tfr c^tst^: 

S*t 5^ ^^ 5?frf^ sfkgg tft fe?cfn * 3$ I vSs.tJcl! ^P^TR K3 *iFtfrhi ufalX <TOT WM^Mil «wfar W SSRTC fe^ 3$fo?H Cl ^^C f^ S^T* H3» 

sr^Jr g*E^t sftt g*K ^sfenJf snr$ arrant ^r i 

OTrawig Pram s^hRptpto iis^ii . 
$ 3H w^T sFT, sra srh: 3OT5T gs rfta^fiurr 
sitafPRa *« *^ 


*rf^ HTR^rer^ar anflsPd few II ? II 

«fir gr fosprr afe #fof fefed ^ (R II 
•srjh: s&r-^ft %% arc? f£fcft f *&• g^or ftrft^n 

ffejsft t ? 

ffcftsen? ater wit qftq^; / <FS53T wan? % l\ ^fi:#pi ^jsi %%n t*sf vjrcan<£ 3q3T^ tra&uft t, otS% mro arcs 

srftmr, *fen *tk <*faw srita* ftrf^f |, 
urf& cfe[^f^T f , g^ aftt ^ §qr q^uffar s^Tgsrrc 

snsrT st^t^ sjfrffeft srferfesf sit 3??Sf arm^ T sforenrom u« t^?^ t?** ./■-•t •* ft»Ti*l ^TcT 3tr §srr, srfwr, gjf , ;sra, ft* snf^ft 

<3$whh^ ci^TTi^r ton Ml *i*dk*HiPl <ft ^mm h% s*ra;i 

q <mu [ *fl fepff ^pn ^ft *sT^| 

nsiqcS^ TOTM^q ^nfe^rS ift ^ro^Jf foa^ 
^n ^% «fi7ft , 55ftm' ftrfe snn ^?n | farereir fe 

g^TprfM^ snfS srrstfa *p^: ll^ir 

Sta* 'sift' wreS" fefe tot 1 1 

snw* <n$8* * f^5^^p^: in sir « *~"* •"■*■* ' ■" L " 1 — ■ ' 

fen; mm 1 35 aMxhy?m wrapcfl 'm ^^ 1 ?m& 

aft ftgorrot Trar^ ^Trit gvs fria^ M fii^ 
wrar^ f%g¥t vr^on *sm § ^ 'Ite' %fe tot 

^ *mft wt^-si^ ^ ^ gvs 'gtfs' ^j 
*T?ro<nS w ott ^tt § ark ^ ^m^^r sagsnsi 

MW<KMRlft *R 5iritstftaft \\\ \3|| 

g* ftg *t s^r* ^ srtft fefe &*& ferc to 

S1H TO?TT |, fa^R* ft^q5C HT^T ^TORT^Jkr 3T?cf f*T^ VTKCIT «*& Wl *Fff, SOT, gpi, ^t, sjfte 

555^ sfteasft ftfesr snfiraM ^tf^ff^t g* present p 

tf W *!TOr s^fa^ q^ ^R^ IR°II 

flsffeT ^jt§ 3ft?: ^jkT ^sf(& snfrr w& gq: 3?r 
^Sf 4Mt ( ^-^dsT tow firfi^ ) fo*^ ^t| fSrsr ft^cfr | fsr^ srmgn ai? ftg crrat | srslf srttetffc 

TO ?FT Sqiotfq TOW |ijq^ | 

ferw^i^ strut ^?n ^t^st I tnr ^ sa: 
qpHfrssqfesr g£ arc igssraw I MtjMpf ks&m m smfe%ffeT *rft s& *wt 3OT«rr ^rg^ng^ ir^ii 

g* qeq ^ gqg fewferc $*#> S*r van*? 
^<^ r # T 3^ f %^> sctct firs' snw sranr sfesir stot 

f, 3C5TR5 3§ 3Rft STO ^t SPRIT | J 

pftra fi5% WT ^Ifl «Wl *m |R*II 

3 srq^r feg 55m ^m § sgtf emraT *ft S^oth 

ct^i Shaft* gfl^ws^jifftar IR^II 

ii^ «fe§» s[to fen ?fWhiT f^xf ^5 §t tot I 
to snCTTspgrft gf^ fsrara^Fft $ srreft t 'fit sterner 3** H+Td^r *5R sfr ^ptt sffrccr 3?k w, to, t^t. qsr snf^ 
*ng^ fejftcr sm v^srr, w, &&& sni^S «k&s 

tjcffo ^JT^T fefett tjjlf a*T 5TTH it ctlcft 1 1 55*T TOT I 3H *fpft$ fe$ ^ fefe^T sq«T W^q^ 

^pRT^lfir err: H-tf ?n^#micf a§gji^»n 

n% ( ^t^^t, srrsjrenfs gftra? ) 5* ( fe%rf ) & 
«nflf fit® ^rht \ 

srt Stow sterer wt *whiR«jw 11 3 mi 

sfCmfm^ ^5?TllcT: SH^TI*! 

^wi^wft w^wro II? Ml *I)4«W«W ^ i£*?*T??F3 3P i^afe, tot srk ^rfg% snf^KKm f i 

snq *ra^ $& afk tfta sufi uiffl feral <rcnfa 

r 

3<TT#TT: 5jipgn% gfg% ag^ *MU II ' q- cwf q^rfe ipfir <^rt ^{tarSr & n s? II 

SfcS I <r«nft enq^t m*n§ *tt%t §<* % gnq^r ^ 

<fl: ^^ ^ Eft I *3TCT 

frj$r4t % icft^ I 

*raift * . a ^%^fw^ || ^ II 
I RSTfire% ! *[feft, ^rt, <rrcns5 tot %n?craf 
snrot fesfa stfo§ otto srnraft ^t-^t forfeit 1 1 

§s shit sisrsff^ 5^ 5R^§i fe*i<fc*n: 5«* ^^ *& tTc^r infciw isfo4 fl3%3^l 
crtt ftf€f 1^55 lats^ftfcr *trf^fr ll u> II 
( Sf m€m, ^to*' §*ft sftfes 5^ <os*r$ f§& 

spwra *fl¥ *mr ^ *oi3*fft 11 <£ ll 

m m$i ^j#r ^t f^^ppr: 11 ^ 11 

«KR*JT ¥ft 9 $ g° I 

art ifirficWerf 3ns: MWdngq; I 
!FTPrf ^Fqi: hf4 gfMfeqfeft g*r: 11? o|| 

OTTSfrrffif *1ctf%*<%S$ g[RT^qf% deft t, qjppipwt ^ ferret w: ll ? ? II 

araiionroidsfa TOft 3*rera^ 11 ? ^li 

l^st s%rai ^rmfw i^isi 
^^jjt tgani H S^?s[ i*, *resg*1if *&if ,srqsr 
*se *f if i stasia w ^sm^^ 

_ r t m i ii < ~ r 

9 ^f g a srk fir 3*Ttjrof toiii 

^ro i3^iu|] tot w sg^l 
tot jraT # *fa*Wr ^ ^pft^il?»ir 
If TrsncTsrfif §*re?r g*, srafifcnfsrifSf toot jf,. 

snsrotS ^gsrlOT (sfaro) sr*n goffS en%rw Sfcrefr ^rfsstst? *iRi8Hi fOTfct: I 

rftatntf ffif i 

?^rfS sr^m, ETcifif qfifcTatn sites; q^sffif 
fac* spc 3Tg< *fei ^Fi ^ *** ^ 3n??rT ' S* * timrnzx * ot; *sn?a^ % fire** If gf i 

-ggsr ^ ^: fir^ ( Sf^T^Tf ) S < #-s^r ^ wot ) 
sranrRr am 8 g" i 

quirt* ( **n«j ) *fk 5^9 qrfirfsi^ff^i 

3c spiral ^ f* «ftrt *Nfs%cr: i -5 • 


5^ffS sragiT, vft^f ( fttfeff )Sf ^raf ark srftRf 

5 sg*R sfk firaradsf g^Jfi toes fen** 8f g* 1 
ark sfajllt nt-^cr $ if i 

g^r simm^U *-jarcf «rnfif nfimti 5i552f ^, ttafcifff v^itsreA Brfsr aftt qjr, s 5?3[ ( 

Scqfrf .ftufe 3?k TOT S ff I 

ifgfo Mq, srersr, srf^K, HRTOTt ^nft^i 3^5, t%, sow, c*ri*r, jt^ot, 3it^ sffr 5TO GW 

f^FR: g?^55TO ^r: flv? cJJ?: toui^vsH 
^fefT, gig, SJT^m, are* 3?fc Ste § £ |f, tot 

*TSrrer f st^srh:, *fNr, s^fcr, s^sr, ?sf, an ark m-% 
wf *ft 8 ^ g° i 

*&afo? sffe- g<w gforr fan I 

575 cTt^I^ TOFTT, 55^pff5Ta 5?T^T $T5f TOT 3TOT wm, *rM, ^*m*r, gsrarjftfNnr ark fwr* ?nf^ 
qmww*g £r w-srrnrW sri^rcr i,rf^t few 

qtf *ra *wt «ra snro*^P5?#r ^i 
stow fen; w ft $st sr*$§ forc w sireum^ 

sat fiFW*n* gfe% §rra ^Toft s?k OT^T ^pW H-gRh&cMI gCT 3cT: qfi^RF^ II&SII 
3rt: $*t *ra? 9^ fffe^rK srf^ fffr,gToft sik srnn- 
sflflSi'ra Vt? H%F^i *$** 9 
3> 


sre£3T 3T«n*r *H gTO?fag-*nf -PM<U ' 5n^% q»Ror arTi^T src ^^t^^^^t ?m are JTofefcsS 
^rawf 5t^f f% sr*£if ?sot? ^rr^nc^ 4^f5«efT ^s?: ^dt 

§ 3n«*^ §5T ^TH^JT 33>T, ^re^R^tf aft?: ?^EJ <£SPT 

?r& TCt^ ^ f^frc ^: 5^# || ^ || 

t ^S^t 5 * ! 53T OT% 335T, Sjgf 3^ ?^RJ 3TTT 5RT 

373: 1 srlsnfe srat ! 3n<wfr srfwr ?ra tot sm- 
$ifa: store Hc^kr safari: shrrt^ ii <l ii rf hm&Jl ^--| tT3T^ ! srqSf firsft srk 5^ 
tfaa: ^pt^> ^?rror^ fe^ ot srawr-OTfoT grot 

9/lH*MM4h 

OTWfi: Jr^Tsnfqr cWRf^n fa§;:I!?°ll 
15S 5Tc*Tgraf ag^JfeT gcrmm $*$ ^ $ gur ^itti^T s^ro *?» ^nfgm-vm-l vi^q ^ sjhijp HCPim Jmm^ ss^mtfJ i 

ft^ soT^-itssn^ grro ( s^, ^TJT ^ Scjrsrc) §^- 
sretaT stTftwsr gsrT s?k 3*r spsft fimrd finfOTS 

ieroT mm 357$ g*sr, jjstt, 3^ ark *rcni!§ m& 

*mmt *rSi m^ ^ *n 
TO ^Mitf sr# «w sftrftr gftrcr: II WI 
ssrt sotc g*K fircre p^t sfsns* wot, w&t§ 

sarc Bnsm sreni fro: 1 ^tr€t sft^ s?k OTm§> 3*g$?rc: rfm ^Jk ^^ grr i 

&sr, to, "ehr, scrn^m, s^rsftecrr, e^mrr, gs- 

«igffe$fa^WH*d4fe4*il : ii ? <:(! 

snferssn, < wiiH ^d i , ?f^hht s awrfNft frar 

59W ftinrat ^Ri =^rni^rr i 

i 

am*r, *ft srfc ^qcmifaft 1 ftccrc vrrsr^ §gr wot 3^5c mftiqfaii fiftr wt< ffcrenftoft £ftjrS acq?: k%**\ — 

s w-jj^ ^ ^rtft*T ussier: irr || 

gTCT fSTCT 5T?JI <TTOC f^-fTCR ( sTT^, Srf^T STOSIT 
^-^trf^T 3T35») ?f^T^T!T^> 3J^ SWJ ^SfT 

g 3TT, 3^S5n §3T^ sn^ta: §^kt spam* rt I 

terf^^^^i*w<H I 

sredsStas^ssrfte: pTP^rg; IK 3 II 

sspsreft m^T, WT^fi^, «s*rc^g aft* to: s# s$ sot? ^KCT 5$, 3^T * g?5T^ ftfft 3TTSR<n: H §t TOT 

*sg? ( ^T« ) chit srres^ ^raf it tf r n sant i 

srsS ott ^% mufmuj^ifi *TW=fi5»i «re^i 
^rrcPT^ cHtt ^fe sS*: t^^rrsr Ires: srflr, sjjr, «iww. 

*rrar*m *n$n^ 9tt ?t ^^t ^m§;. sh^t saft ST-JS^f SflSIF? & » * cRrtf SRT-vrf.ft^pjr ♦fro^t*^ sffcn ERrft wvmm ^g^r gross: ssreft 
fesft srras&l 33src m ^ tfcw i $ s&, ssff ft 55 sre- 

srrsrra^ sn&, §*&, ts§ afk z%& ww h^t srfa 
«mdi$ 5m ^Stfr g* srroCr^ *k *&**$ ^^* 

f^TT Sffl^ *?wli*iWH<slP*d< II \ o II 

wit wzw ^«Mi<teMdRfew*, 1 
g^r EH&d sn^WI, tost: 11^? II BU&'HItKf 3^» VfrWid v&% ^f^T ^?T«a^R *pX%$i fe*i g^t sron sirfc 
3^*ft% srfsftgy aireTfr snro^ ^ si^gM 

3l%fl *qlS^STOSOTI«R^ || \V || • sa^gf spbtft » u ^^s-irf-faeqqr ^*h<sfkl4sr ?wrawfe%TO: HUH 

srfsreJ OTTR ^rcft ST5TT f, cfisr OT$ 5KT 3ST# OT- 

for are? ft^TTcn t, (sik^aff toto^ snHfr^tO 

^OT 3T^3T 5J^ $?; JfcT ^ 3TWJ3IT 3TTWJT *F¥ft 5T ■ L j .1 i i ■ ■■in — in r~ ^""■■ ■" •* ■^^■i™ iwi-i i^ M ■' *-■■■ ■ *™ 

^hfr 5?*n& ftrgns $$ sttot ssro: srqStn ?n%-?ft%^ 
gcfrefi 53*n§ *ft fens ^c *ns st | i 

sfk ^? TORT— $ ^3*5 3T?FI st g$ I iA'Aw 3TCTO ^* ^feffM^ -ElVR' %k Hera fef fro i 
■Nftnwr w v Bfe- 

arerct srq^ srcSf ^r <$?n t ^ 3*^ tot snf?en&?i 

*TT^<T^ STTH TO SclT | f 

d i « &R"l stRkkw^ Afenfera; I! s? 9 II 

$ 3if $ A OTTC3 ftqfirif& 5RT ^cTT g t§ fe 

" Ci ""* *T2?f sfc &ti srq^ sTTQ^t rit ( srcpft £ g% sffc *<*• 

$sn «nmraot ssr ^m $*<ipf ^t<n§ gg> ^Nx 
^tt sras qp-gggr sransmi^ firsra<n: Isw ^pt- 
^t^t «nciT | ark ssf ^r^ srm §s writ! J 

dtelNal #Ff^n qo^qjq^ cfo; | 

*#t ^ssro^Fat sr 3r^ w^r n»\s|| 

st?:t «nro snf^ 3^ qrc e^ 3Rig T ^r ^j^. 
Ms ^ fog *a §*T?ffcsr *nm gtffr * § ( WtH? s*«?nr »»» ^rf?wT-vnf-l^qoi 3S3[f% mfam ^: Wfi£ft*n*?i 
**i0*jjTKf t *#t ?& fet^r ^r mil 

ssft srjk ermRiiiw t^r g^ffero §*n$T silt 
jr^ srftrsfrr ( 3^ sr^ ^ft?f Hte gnr% 5^1% sptst ) 

fro anMccW$ fe$ £8:i)*nqfa% ggjsfitorc 
^^ ' tftaffopT srsraw? «£t£ ?r s$ 1 

^K^ET'S'STOt 'srrffe^ ft stej*aw?», wit (ft^-«^r) 
unsafe ftc* <£&t stcst k| 1 

^^lifl^^rtMI^WI^^ II 1 *? II 

^q'ara 3i*i3T g^ ?f%^ ^tct smfiSrer sR&,3roft- 
^r s wntfixste mrfk gfl ^uf «tott t| i %smm mm £fc 3*^rr% tftsr she* *ft snsfe- 

i 

3*t 3^r5 fen *r tt 5tto i ^mx spans * * a g^f sm-iERS-ft wit if -for f sh ?fi^q^wK sfa STTclT 1 1 

«fid *t Raft f^r *n€ «wk4Mic*Mi: i 

<p ^ERPnfi&Hii^ saltan I 

35 ste iar $— 'ogr ! ^ JncTT-ffraT ^ f? , ^Rsttst 
<#st sfframit) t, srra-srs^ t, &* fen arfff^ta, 

*gf sun sifc ^ft f^cnS qfT ?$3T f i sratf <$*; % 

*?$*$£&$?*- — gfoMHHd *£* tJ*T«^T SF9 3P ^ *T ftftg: 3^3 *n4t *TCI ^ ^ I 

w ^ ^^MttidW upraise II ? II 

sroft §fr£r gsff^j snsor dte^: **ht w& © srrar ot- 
ssc ?m*trf%^% an* sng^ cft^ ml 3*3 *£$* 

5[#t ^^f ^EnRrw#wii^r *c IR II 

t vfepg ^ fe^ $i[ite3wn ^ ii 
5$r, da, w, ^ (q? ^) tfk wteft 9©* srcrcrgf srarpr 3^ 9tto*t sftr *fora& ttti fining ctr *h? 3ffc jRr7<k *ni* i 

afPRPSiffl: grf^ i^jxHsKjq^ I! 8 II 

rifaraf <r^r& <r$, gihffgSf srgr^m* sKrerr tost 
*& tot srcpjgsf sraqra^r sraSf g5TT *t—- ssr srera: 

<*$ gs ( ^5 3nf^ ) 35t madft arerar trc*rc§ f&Hc 

^rasgstft^ ^<Oap^i$R II ^ II 
sr%, %$, srra ark «T55^t vrritrfft sraftensT gfr 


*ll4WUU« ^ <4*K«l HAI sncFst ansrerc % snys qqraf q>5?§ sot ^Tfk^ fisnft 

*q3 3*gf>3 f ^re %> q^-q;g-qvg ^i fy hi *rgq*#, 

sqTfe anrfqqi savxt sq*?n3 fesr sftsft srofaT | i ) 

t g ^r q^ *rf q§?r qwtft 11 \j> 11 
swngsn?: inn g*c g?q s^-gjo* ^nf^ ^ ^nsff 

snilq*: §qfiff|cr qgaPfero &*t *kct * q$ » 

n jy, rr 1 .. ft . , ..r *•* I T $ -v ~~-~* -Si . 

if cratemrcrsq ^RJtai^IRl qra^ II ^ 11 

l^rsraR: 4k crqs*nq» «ktot (ate ^5n^> 
1m& Atari! (to) ^te$ stf gf 35 gft girc aqmq 1 - W&Kfrtf g^TPT 3^ ^RSTFT^T Sfcn*ft§ wl 3?t «stt ot 3rfe «e-*ii&r ift^rai&^iTO s<rar §g 

enc^rtft^ *mfa tfftparsft amRtw: II ? t II 

^wwafl fsro 5ott w$t stras^ foreign tor 
s*33 sroirf d aw 3?fc ^^t^t sncfc fstironS shot 
$f<£ ^ it 3rfWh& w«t *rfta8 *?rofai w **&* 
*&5hnfi[ stew 9*t SH?r ztrmrjm arfsrof 

5I%5TT W5TWI 

%nt «n^ *rs *rorf&: h^trt: II HH 
sik ^ srq% TOf^ q^^rs* &*&&&& &&® (sKE^ren^ Mfe sn^rcarow ) ^ *i5ffi 5^ *&** 
3TFmr 5 # sn^ ^to pernor m%w& ^rm St 

^TIW foil %*T 3H$ ?l(sm: TO sm* UldMW 

cqtff ^ <WI*WW^PhP(<WlMR IUHI1 

sik $tt sreg <ro *n^ i 

SSFJjtf ^R w:qp wfclJIWI 

3" Scf <rer S^Tff ^for ?&#: l^vsll sTO^fsrero *M q^ i WT gfa ti "m« ft q*f f*r$f ^35 3% fWr^i^l 

s*§ sfr $9 fte srrc to% sr srejs *i i 

«rca& gr^ ^sm<rc sravc *ra> fef ssrc ^ra- 
*ft sftER?: sr§ gs srwf srast §<rarc ^t$, 

f^gf^o-, ermsra;, wsntm, sn<sfrfti mmfm s^I^nPH\ spat nit ^ *wRct ! 

SR 3T?cr:5rC0OT q<fllW^** 3g¥Ereft foCrcRjRT^ 

a«^t*R4»^l^q n l Jf^ IR 211 

%^3 ft^T^ T^ ^ gC 5TO, 5TTH ^ ■ij^fa-Jlg 

srrerr gm ;pi ^r (sfrferH snfi?) ?t£t, <ras. g* UWkfcttf WW * V» 3TOR9 S?k tHIKlft *RT _ __________ _____ — - -**■ —..A. r^ . . **«■ 

5H hijack fspr-snt-gf'RT 3»*rt grcarsR? ^ hjto; 
snaff ( ^tpt tot ) % 3<rcm ift srcn 

fll ^fci cra&JT ^^IWI T cKSR^ |R*|| 
jft, mtjft ark sronfir ^raTcHOT ^ *UTO 5TTO 

^^ ^^qw ft«ra^2TW^<ft^5[OTiT5ncor*it5T^i •», aft* ^^ f^$g v\w*g wrar ^-^hi^3 ?ft ?r ssr 
5tw, s*n sa^ gr^.faen^f to wc ^t| ^ *r S tS i 

f^raS g*Ti?n$ g&c ^r sreta$ f$t <*§aii$ saw 

§& fe us ^ s 3?$m$ firer-fira s winJICT stfta 
stf&fiw to§ I **ft sro* srcft snftrafS ^ ^ emit srcrcsaf mzm ** ,$ ?&m% sftr sNraft sr? ft 

cW %p^ ctf ffftfFT fiyq& (I ^tf|| 

*ft 3$, wffc sn<n t|5t m cret|q?d«t shn «ftt g^3> 
^t?:t 3ncX7^3?5TOt aw §S& jfisr snn st*n i 

fsrc^ gfofit ^fear t fe t^raw^shrT w?rc fire* 

ft#*T *ft 5TCJT filS "3§tftS WH«W§I 

3f*?f«r foraFSrft TOSS #5&SR: ll^ll 
$T5ffas TOflfr site, www, ^^ni aw w«r f^nff- 

OTffl%*5 ^ST^S <WaT t| I s frn*W<* **° T &Z*& ^r> ^5 1 mm s&ft srcftfcr sfeft 1, 33$ irr sftq*: 

%-$$$ *fifts «udl¥fe enroll 
^nfrfea^^ g? jjRgqwiy; H \ ell 

(«r^f ?re» %5 ?r*fT% w 3»| sra f5flsi§% *a<5sr 

£ *PW1^ Rct^fe^ ^1^5 fe$STO qf sot f^JT I — 

**i«4ajwi^*ii«n •*kfflfiit fee**:' anrf^ fasS %^cr www 
^ tt, trs^ srenapft 4tai<A w^¥T ashr srcra Of ss srarrs^f st*^ rsi ^H M^a ^fc ti^mfe vnf ot jr^ih) ifcr gt src arras*: H15 s?fo an^qro 

*Tfo 3?k SP§^ rRcT^ g^fit §^g2TO8f 3m *t ^t^R^cfflr^^gq^^ ||8©|| 

g<wiwrcww ft^jjff at *r *nfer i 

firaS ^nw, SEP*, «$frr, ife, *n? sfk *n?*rf— %* m 

i 

g an s^ ^t^» afh: <nsite ^rf sirc§r skt soar f i 

pi**" ™ ~ ~" Is^lSd awnftifr (fee^T ^vft fin *$ 
^bTt ^cq%, f%^r% * ft < m H i 3TTfe3»rcnrg9> mA$£ t srcnr§gf snan* W *m& «fhr *Mi*fl $ wf «nn | effc sf^ iro nfg^t an* tot |, ^ ^re-fenrc- 

S* 393*1 ferwRjpsdTO (target ft 
g*m *^ *ra <es ^n i 
^tits^r^usip ^IMI . M. »- ** HrarcrafH wm fR ^ sft ^t^ II ? ti 

«k OT&t f^ffeST STERNS ffe-fTR ITTqTJJT* | J 3*1 

ilftHtd*ffilB: m$l |§^ Wtt: I 

ITTift^T HT 5drffe q^W, 53T«f, S3TW WSR ?WT 

sfil *ft q^ro fto nsf trai i stfteRr w$m w yt^gi^qfagra- EwulVM toh ?rqref$ *rql stf trfenofte^i ^ | 
sn* jpfo <ri felt qr 3FPR33T istf || s? || 

srcftiFrcwrat w * *Tfonm: ll ^ il 

WfaM^H iflf^jjIlcHMWHR I 

^wS tf * s%3: g^sro^ 11 ^ 11 

sraitan 1 1 

cspgs^ei^r q%ft**t fejRt 

Trqrs=xi^T qafir hkiwM&c, I ^rikfer fearfer ^m^q srtfk at §ra srrfkcr % 
S3^ srar suf^ gr^RT ^rt sffsra J (511 at ss$ 
«w ( sre^ ) Hen I Iht sr «i«r * ffar 1 1 

pt %t fig^ ^fer- 
Wife $mn far^S 

^^T =* mfi&^ 11 <? 11 
g$ sro *a& sjtot^ ^st g|n%i 9 5135* f^K *«UwT wm *$& wi%&Hm^€*nrft«nnf^>T *raN WM^Mdlfifcpfo II ^ II 

*hoU>3 snw s 5r^rg^J5w ^r§i srfirfo? g£ *£rt srk 
*m§& 1 1 srriVsrorc 5OTIT ^^ * r ^ ^ ^^ 

^^T?^f *RT ^fitlT «lftpt TO I 

q&nsii s*t es &mf^*n*r^ ^ *is sr^r rat sr»k 
vftS& dg tfritarfarrasS fen «n 1 far Vj^H^if^pqt^HW^d II ? =UI 

fenliilS sgTgg SSTCT3T gfa%*$ 3gff-H ^1«hF g-£& 

qsrr^OT tfrsTcflS st^-w^t <t^t m i 

3H^ wi^H ^w^iiidi< ii ? ^ir 

*A*i<*i w *^m^3 ^r 1 1 

3^, sr$%,?i5xrer, st^^k ark qg yaiwi— $ ?r^ 
Tssfer ^tk^ ^B^rf^ qfe ^jjt <r*n afa n^i— ^ 

*ra^ sron srs? ferprcPisp *n?rf$ ^qfxr, ferfa 3rk 3\flH3T wkiw ^s $ *rfe% ?n^r w^nr-fenrrf^^T *wfa fsrcrSi usurer s?r ^t* ( q& %*z ) ^Tsffaft *n% 

$* «areif srmnrfeRT ftgnfft 35^ snrs^t *r?n fo§t 

3OTr qiNfawiRR«ii<wit^ 1 

to qftrauft' I s% ^ sncq* a^Sts snf^ rfV 
sfer f fe ^te^ stow trcsT w *ft mraroatft 1 

*Tfrirffa: S^ttfi: sfareMPT cTS^ I 
jpT^ ^srf^arfflr jj^: toot TOUI^IJ qR%r ^ qprrar ^ftPr: ^ft ot iro|| 

W ^r gft 5Tff ^ *m cPi: il^ll 

^stct, srck ^s^ra sott, §•< is^Nft RiSl ma MS 
^stt s?ott, ^rq^r snffcfftf g*Kst I^StstfosS 

w 55*trt, ^r sTOnsff $t ^Tf ^n, £5; fe* ^r, ifmr 
sffc §*^ csr ^n tot ^t $9 ^, ^r, pr*, crar Ssforaf 3PRJR *v^ yffH% HT^T gfo *m- fi qwcffo l 3^ ETC «R *$<H4H41§ =^$1^ IK^II 

sstt^h: stst ^ re^ g^ 555& flrer gsn fere sncm- 
i^R* dli*H ?ft& TfaFrft i 

■fea fres: sffs^fNfe tftffc ^fcJT t at *r?n:ats<rft aft* 
fo*T q^niR sft% ss^ror ^t grrar I, ^ cnl, sr 
«nft% fori* (wwKW snfir ) st |g 1 1 

j|»lNW %pq$rf ^rfomT^r: IR«II 
fSrcf^ £# srfo ttcft |t g^ «nf I, ^tcpt-^t 

sik ^formfl ftrfeof sr $*ri 1 1 ft ^r ft w sf$ ft ^4<ytji<*w 1 
?$m\ ft w %s $t ij: $r ^ tfgnm 1RSII 

^r. <rc *fk jpsfaar «pn I ? tot *k sis fi& 

5ff ftm ft: TO 3ff 4fc ft §# £:?afcr ^ IRoJl 
WI^^mTcmT TOTOT7 3f*Tt?TO fifclT. 3S*T 

<*w *te t f qja fi& «5& ? ! ott surf *k f^H^Rt 3^r f ? <wt frsrc: arofej; sm«£ 3*k errata 

rftafcr <rci3fer al&<Mi4<J*i< II ^ v it 
geigqiRiOTEr *wrcri pfcr ft iivmi 

(qi^hff), f^^i OTT *fc 3WT? s«n sofa 
( TOT OTT aTOWTO^ftC ), 5PI, cHT, ^fa, «W, 

| ma ! otrt tow 5*3% J*** ?w vram* fos dlmWd W W^T^Fg N fa % C v. j\ •* 

gmT ^ f 5H TOl^TC It, $TO*n3TI5iT c^TT TOT OT 

I sjk ^gg sm^fa £r tot *ics | i 

^fm snsfo *?^raT^r ^r f sik ( ssjf sit ) c*nr £ 

snr ^ ag<aJfaT %& *re |, to? frwfcww 3 
srkuiiJiwuj^TOT^ti Sfifraqf span** ^ k k *rfw& *H*R sfo *W-fa*TOlf^PT ^^T 

mt * ^Rt *# ^ q ^RhfrdH : I 

&n ^fer ^5R £r *nr |, &# sot wfesT sro 
sr tot s> %n f ersnr g^Rrff^ |^ ^^rr $ ft 

fe^crr snf^ gar tfr sfr f, 5^-5:^ i^ 5* 3n*n 
^ snf|3 B?^g% ( 8-tpr ) *sNi3T © qtf f, 

^ srtft iig«T g*nrtr sns*r 5^ iis^h 
aAgam g?^r ^ tog I, ?t«it I ftsr ! gssqa § r 

g°i^NtfNRt g&rajmf5cr: hvmi 
sftercr wm 3*© gm, s»?, srfeoTzrofr 3J> star sf^p? 

3&$ftstf^etr got $H ** s&ira; ii ? ii 

sn^re* s^[% tfte arfatf oft3 sew ft ^ratsr), 
<rar 3uq3»T ftfa-ftta-tra snsqwi I? *ft fen i*g«#KT £g $a |, srgs $m aft swwot W? 

^R-^T, *$R«n*T, qaNhT— q53fo| qfa ( ^TO ) 93 

ft$nTOT fTfiritft sqiftRTBft ^fi%| 


5?*ff$t <r:*3OT HTOIW: g^% f^g; ^i?: fsr?ff^ 

sffc f&m ^ifraf ffcrrcr *£f t s* ^nrilgpqf^f^ 

srgor ^«r3 sj?a ?r ^ crea^ «mJ?«£1 ^rcm *t i 

^r *nfcr ^farft *ra^ OT^II?°H 

*t siren * ^^ *rofi[ ^f ssstt ^m t ss, «r% mow* im «ot t « iw^w » «*« 

*tw3 ii p shift otw sron* |sprui 3fft *a 
spot s§ St ^at i 

¥ £t* ^ *fta ^H5sklWWl<rf& HUH 

fi&sr jpnst sif© ft ?n^ *rfe$ ***"* ^f- 
sTTfe^t i^t * ^, *sf ft ^9 «rren fr 3n*& fet 

^-urati ^ ^t ^\^wdi»j4* ^ cm §%% ft tforof &am *%i grc r qri?, differ ^h m?ncT% gin ssr ^^fr ?g$ snt cn$<K ssw 
3?r*rc§ ^fiftf ^t | 35 s?rftB qtft qoi stt^t^ot^t 

*5rc*r t, ( a*fiwW * ) gaw *&* < S^f* 1 *** ) srfe 
gs £ sa$ tomif: t , wm signal tngroft srcr^ sterna *u w^et^* 

trm *ft ^t g^r ^n^agsr^ m ^ £far ^ sn?s- 

ara&uwt qtft «IU*}<W«5 *ft: HUH 
fsra hw sra5 sqpsr Ct^% rarf gt^m $ str 

wrat srs^ *£% % ^ mar *ftt cfct$& 

^ % TOl ^pft *m: tm} ^gcr: I •s «\ sn% ^ sik fqf^ «5*ror #3?r: ) *iq$ srera ^ Sai 
fom $ to? 4rn 1 1 

f^ ^ncR-Hr^t WoSm f?r eigdtaCT 5rt$ ot*k §^rc 
to fe^ra ( sncJHres ) $t £r gp^-i 5 *; feror «^% 

qmf^^fl^f^r ^ tor I 

su atretic (^r)f^rr^ ark M ^n <j*tt 3qna*T- 
§ £r &n sk^t gft, sr§ srfSrfisyafkRM^ stow fe^- #r%r ?ls& ^Tpras w^ irhh 
ot$ TTTOr ^nrw £r snTrarrr $* ^ t^tr rerar 

anft-wft arftrajrcS ftgr to?tt ( fan: *s?nr ) $ 

SWff g[ 3T?R^ 3?f%$ STRUT StSt^T© llWirfBi c9T*T$T 

^TRfWt HcOTig fiffi*T: gfe% | 
aft hSrt nf sftff: TO^feftgqr: I 

ftrsrait $6" sot srrf^ir 3F§[r | a*n 3T?sr toJ& 
jantf*< tftfM irtnrcf 9 qg 3* tfftff «t gram gfagf span* ttk gtsr, saf, *tfxm 3iN wrr p[qr «wfa *ft *ft sfe fa& !R Q JI 
gft^ g^ff ift I^Tcf in^rc 5 3^ra9' <tww *kiwtc «ni 

efrra ^ot ^Sfor sfa slsf^uft ||^o|| 

gS 5TT?ft f , ^TH*3 ^foW ftTfTT 1[) 3TT§ t 4k ^IVgW 

aft* sfcro aw: sfci$» ^rnar^> %£i st§ i 

*})w ^f^ot &ftftRdt<fi ij^ii ^5T%, cro§, m*d, sfcrasr, 3fi%» 3"ra§,*m§ am 

msram sni^ stth tfen | ^ sre ?rf? ^s^r ^ at So 
Wrf? *rf%$ grcr ywdrd frsro^: wtznt I 

t T%&een=Rt % tot irehiftwi *w I 

^^^ft TO ^€ $h*wjfp&PUR«II 

feg guar srrt jfc ^giSfttfrcsrkHtg 
ot; ft §?tat rfT ^^sromssgdhr stri^ lWi*i $4 

I wf^ f&*m srk fo^s? s^t % r$<l *i«m **% 
ft «nw TOfit *fc gfe§ srarcr tot arena! sfaraf snaim ^» s?r, qa}, infer *rcNr %fctcW[J«?W: IK oil 
*Dti^N3d *\Z H%WTH*-4' w 3J> ^ ^sft^ «rr tot s jpr: iWMScr: i 
faitoy £fa: tm^^M r^t: II R II 

f ark ssr$ fcq% ( s^fosn: %st ss?n ) £ ?ta |, 
got sffc stw ^ftsw | \ 

S*req t^fw^ guj^ §^§f II ^ II 
^stss ^ss^id trigger g^ll 8 II itffcltwT S^TRT R5S spH, \w 9n%».T 3^ f^rm fen 1 1 *rfaj «jk ^h$ sHftrantf Hntfftwft 
csfaff^i feSfrsg sni^ ^sro S^ ^ ^ arraKsft ot!?t 

aii*WKNW<i<{Wi snfftr antHd^di: II <* ll 

sretcfif qs; ^ ancOT | sifc sfiisft, ara, iter, stjj, 
«rht 1 1 (ssr wre srreraref 3!f3 vli 3f srf $ i ) 

qigqjEf ^^ ^W ^n*fes$ II ^ II 
gai^f M^ firWf it ^Rllvsll I HT^-fedsfa g^r ! w^r write ( *i&R*d ) 

^**rhi§ ^i^^T^cf: £ jm shot *srd*R* 
$ 3$ $3 1 *ftt fosS m ?t $ ^^1 cf^^ crater 

*raw stot strand deft f j (fesr spbtc <nsr gs*!kTOft*5FBC©OTfcOT*twta?: «t ^ 
^r sro<c *sto jf^t, 35^ snf^r 5% 3?k sn&fec ursft 

3HcfT S 1 ) 

ara pPer he w foiTOigsro ll??n 
% srgsrrc: 5ft fira-fira ^ ark anrcmsffJf <nq-;praft 

«n5=qr, site, ^fe^f ( ^r-^T^^fcr snf? ), ^cT, TO 
( *t, *3, *nt»» ^rer (g^jf, qrrn snf^) sfksnrsTTt* 
qrfsn* q^roM 1 gfe sra, snj, sriwr, *|f%ST sfk 
^fc5^ ifcft 1 1 ?*i *ra sfo: srassn^ 3»3HTC ^ ^r- 
£ firefly sffr «ff 5«iifd «^«d wan «T3n , -^hff &m ^ eft ^te?*3 surer ^%«t stiffs r^§ sra^ 
*m?ti ^TcRff: ^K 3^: *4^<SJ§*r: II? $11 

SHH, ^Pf, OT, WW9T, HW4, ^RK, ^J «^ 
uroft ftfer mm *& <t&T *rf»l 

S^JF** 5*^ fl* *nf ft n*]p w§^r JFsnfr 
^T55, *nni, *K?tf, fff^ 3?fc snf-OT 3:f» 53c fi^r ^r 

^ 3RPS[ ^ttf «mf ST3T f I 

g^iSftwdGwifc ctp^ || ; ^|| 

m CT sraT 1 1 ( to^iw snT3rfaf*% aft m I sw- 
§«n& ito $ otct $ *fc st $<r t erd gar $ aim 

I 5T§ ^isqilif sn§iqqfiT «^5?T } OTtfq gS^RT 3H^T fe$ eaT^r t feg 31^ ^rctszt 1 1) s^ f^ft <w» 

ajfcqfaS jpr: flffJ q- OTFT: <TcTt*T*r: ||?\9|| 

g^r! ^fefrrc HFn |3n s^t fH^s^JT^: *ft% q fl Pk 
h^ht ^ft srain: trf&cr-g^^^T sfo: &n Sere ^ttt ? 
*rat i* £fa^r Rg^rcT cra^r: / 
<pr «rif g°rf %* : Wfwms II Ml 

ep^ nftsfiTO: W#T bh^uil^ll?^!! 

^ 1^ ^^^ ^^M— ^i^— — M— »^ ^ l ■■■■■■■— ^^M — ^L^M* §q?3<rc 5&% ScTO ^rar 1 1 

^^1% %w$ wta ^tm | sJk ssten 3*ns ^rt 
liar | cot sifis site ^ uyuwil 5t(«iwfe ( «w- 

g^STO cfl^r ^te 5*xIT I am; ftTO-*5TOSIT$ sfcreit srfaqr^s si^f I, S $&& otto alh: femsft g^qf* 
^^wi ) *nsi ^ f, fira s&xk m&ft ^T ft®T^^ 

3 cit «d^*i ftra 5T?*§ d*rra9 trait, wm*k 
srft&BT gs<fhft fiw ^ fa* *m toW 553 q&m i 

'fisfft l^ftcfT ?r ^rr 35fo ft ll^ll . 
%^ ra srfirsn^T T 5TT5Ri5C ^rt-^il i%#t 

srf&ff set gsrror w& 1 1 

srafor: %TO 3^: 3% 4n*g*4: I 

ifr SnTqT9*>, ^qoi s!k ^itfl g^F g«qf ( ^Tff^ <£sf ) 

*t ^ <k*s ( tot g^rw-^r m$ ) *n*§& f eftc*rfl* I— 1-11 _^ MJ _ — __ J ..^^^^— j— j^^^—>#— *** 

I fare*: ! I OT-^^qrc sfk stffc-trto* $&* 
gj^^t ?t§ ^ to i 

%5ctt, farcwfcqp ufe Jfai ^ wUk i h uh <k3 ^ 9 f t , 
yal4*4Hj| st^s^ aumB^ l 

^^r^ff^^mTST3?k§5^ir far c5*ft?r§$QrQ?to 
sfk ^»rif^ ^^Nrt %$*& 3TT5n shm srivre* ^rarest $$taraf spamr *«» %*%, fa snl^jr srofo *nfcri ^ild^s^TRf *rofeftsr iNcHi^sii 

^Jf srrfft sik ( g^f m^TT sffircft *n«r tftoTO ) fro: 
TOsniBeQSCTf 5wr 3rcqf4raft$5flrai& {fr- 
eer * H i kS» srfcro^ ^rwf S %renT ftra ^^s d 

^r sren^Rwifii+i^R'wi ^ l u O^^ igf I {% fe<mt *m ^ staff* iff ^3) 
( q^for ) ark ^?tto ( ^rssrar ) cfte stshsst | a*n 

* «& ?p|^t I — 

§&f 3Tit H^F ^Fcf II 

«S?3:3^ f$ |i? I, ^nst ^ *m <ht *6 Cteft, ^ 
s^ft-^s^ ^?nft aro srcft *n3?r t[ \ ^Eteref^siFi :>t»$ ^ar t ^g nt^ CTqiJqr safari 3T?<r:^cniff ?n^# st$s stm 1 1 

firer ssnt urol arq^ £f *r§ g^ sctct frails?: 

3TT55T <K55T ^cft t 3Ht SEEK qg% ^T^-^q3tn^R ^KOT- 

scfct sto (sr % *r <n&> 53* (*t %^t ere ) 3W (#, 

fperu^TC ercta* ^k-^tc spiffs v&ft §t ©*£$ 
( t^-sroft) ^t *sw wren ftwrf £ qsS *^ — ■ _ - —■ — ■■■ i - -- ■ . =■ ■ ■g ; 

aflw, ^rg??, SSft ^5 fes?> wi*, «*ft«3«^i 

ft fat te& ftngjr R^n I 
&m %& $fc tpiI *fe sraru^n 

■hu^it yqfT at^i«f cnsft I ark §ra-$i%§JI f%H$r 
a?f&ftar ^ 3?t£ jn§f snficrT i 

tf fa%f*P?% Hf fi^iqtacl jtoc I 
^f©TffT | alk gg^T fe^I SRsfe 3F33 SOTc^ ^t STcTT | 1 *%&n^ qw sfiowr sifts igr n ? h 

1P?I% ffFHSpiRK ^ sRg*lffH II 3 II 

cfk-5H sito ^ ) w^tsr 3*53 §*t§ 1 1 f%?§ Hit 
gsgm, «Btt ii4ta v sStf *tt?t, «fit *ft, ^rf «*, ^Jt to, 
wt *toi , «H b^ mk, sftes sfc ?rt *fts era 

fira #p?m ggrarft | ? ^t *toi $qr ^3> g*K§ ^ _ _ — 

*rraf ^Tgpr ^crt fe g $$&< II $ II 

sn^snofl^ fe^ sran* g&i srrar ^i»rr 3»fer | ? 
$$$$ s^ et ^c #*r cranr I 

^ f^ctf |g 3^ ^ §^TT: II *\ II 

'^^t §* ^t €r ^ 3te ^ 1, 8 sir ^?^rr |^ 

3TCT ^Tl JTHTIOTT safest 3?% chli-W&STC ^qfarf I 
5T& 5R^TS^% ^^TRg5TRi& II $ II 

5^f ^t gsrr t * sw ( ^ra-^rrira ) sfo: es ( ^fepr- 
4Nh%reCTsf mi - ^^m\ l! ^ ll ^nf ) ^# ttH €t s^snftai ^n $s f, ^ *=r»ft 

3?^ SH55& arfaSTT-TO ^ g^^t SOT ^ 3UcS- 4an& fwfir, tf« ^ raft lg to,^*w-» 
W fffi ^s *?tf e^ftffafNct I 

«im 1 1 *r *ff spiW firarai Asas t afkssmra 
A agoro i i ( ^ 5* sHf gtffcst ot? ott fern 

%$ jot, acfe, urosr, **rw, tow, ^& toj 

SFWSTO Wfs^Wi^ W. II? Ml 
sftsr, egm, og, *ott ^k mor qfe gAftpris 
OTT srro , mftr, 1115, htsj «k aw qf g wfespf— ^ sirs?, ^to, w, *sr afk t?*-S snftf?3?f!$s fins t 

3*53*3? S^T 3T 3TOT $3*5 STR^ | ! 

w& ) $*w wfiw* <rcmcm 1 1 fo sf?5*, sn«n$ qflwnft ?$ftm to to 5^1 

tottcSt 1 1 g^TOUcJn £r sto^h sera go: ^ *jafc& 
t^ht ^5^ 3*S *ftgsq% fenr $ srcrr i t 

$*5t§ ark *ft sre <res 5cq?r|^tt 

I ark Kftft ^T^^mSqgq^^sigTSff^qf,^ sftgrcm snf*nrf s^sir »*;« g^f^ri feu, gs<wr$Rr-f^ ^tr^ ^s^rm sncm, ^^cy sfk qg^S^n 

W tow: sgfafft snro &ot§ a<riftf *ram tf 
froS srfen z$t | ? a?g *rat $9 ajhn §cn t i 

^ff *raqt few I swift «?« fa^ft ^ifim j^d 

8$& 3^ HTM TOfilW cTOimft J dimmed w ^^T^r v&v 

. *■ r i 

hptt^ firfgsr *T%2&r snra ^r 5n*§ I, sn<Hfe srftrftaj 

^ ^it 3% *t$ 5IT5T *r$3T I 

sfcnrai^ ^— t S^rSs 3^ ! 5*$% *8t g^<? snfcraf 3ron*r w ^s^arot ^=^211 , s^r-n^Rr-f^E § firosR: 1 8^ fegtrrTf^^r mm s^S a^if $ grro 

f*rc? srerrt ( w&n&t ) ^g-sfeFTi (srRnja ) ^r 

^m^H S § ^rar:fe5 f, 3sft st^k sn??n sJts* 
< *j?nf^ fe«Rf ) d s«re; I sifc *ror snf^ ^RTscor t, 

§ 1 ssft sr^n: ^^tt, srdt, ^raj, fefjr, snfosTsrk fe^r U art fi4%R*^lg- 

%rf?OTTO ^tfJ (1^11 

wist ssi-f^an anf^ ) src% #fcu3T ^ fen^ *[- 

^i^w ^FZlfo $mfa W 113 911 STfi^raf 3MFT 351 ?R^Rft sfelT, J^T-H^fe-f^ep siq$ .^jfres grKT i^rer srarc ot ssk ?ito *itfa*ff8 
snngf ^ S, ^rffe wft witf rirfaft tn*n§ mfes 

starrer <Nr— 8 ^^ ! «g*fh»T *&& jpt # 
<tfg g ri ft P£gft 5$ srfiSr *w ^t$& ||9^ $t5>5t snaT ^ 

^rffspr van* war pasnBft fiaStraa ^Tt; 
aft* ssraf cfor £t sn^fsraft ^sNjjRr to ?t smft | r 7533^*355 snsmir gnat I at srte ^ 1? fe' 
*sr sR<n*£f waij'nft fetf sronlt'W' sierra 

^ra sprain **ft*K « §^t § sfisnBT *T?ff 1,37*3*$ 

and ^nqst (35 *m«n$ safer*) 3*5* ^ wren 1 1 
{trafa^ ^uiK[IJ srq&snro ten %&si tter^t 

gfc?ti(Sfo^g^sw«i**i«ii lis? II *i£*hT srarrc *u tivTftfl uVu^-srffSr-f^B 3?i SH^pft *?aRTsa: §^rc 3rnr, manr, stto srcrgr 
srrfircftfire?, smsqileWK, 3nftttfef> ^nfe fsrflrarilHr 

^£S 5*i*#> tSKW STcftcT 5T^¥ fTC* I 

first srenr ^rtst-skto s*ffrfes»fc, ^-sgnjif srasKfr;. 

S3[3$cft T^cft ? I ^=3 ^ ^U S^& ScftcT 5T^if ^t?fif t>" 

srm^t 'n* 5© sis* |' $eT swe§ I ssft totc N^ ■■ " " ' 

§m #c iron srcfta dcfT |, <reg snscraSf $TS*?*nT- 
^ stcrs sfo jflrar ^t^Tt gt srfeSi otto^t^ sr^m* 
I, *r rem 1 1 

q6^A 5* mtaroft sf^ sffc tfte ^^m^NA 
5ftg «ifFTq-g?i ajoff^ 3t% srqrft m* ScTT t s*k spff- 
*m$ tot sstt ( fMfo €r 5n8& ) ^| 31? rit^n 1 1 

^ WWWW B?IWEW: IIS 41 
iqcneRt 53^ 5iw# ark jprar ftcnraft ajcjjst «ra5- 

^Tf^ fe 5* Sctrfrf sfk TOR* ST^t sncBT ?* st$%h w%*$ stoot gf ftw«B3 rirftH ^ snw- 
Sctftfrcrre 3if^ snarl s*ft snBrcgfe* gorNRt %&&: STTcJTT 3T$HT S^ $ 3TOT 3I33S7T 3v*3 
^TOEST^ ?Rnf a*IT OTC SHOT: ihtfll 

f^ff^rr sfk &m ^fo: ti^itfuhi *3*m fiTsgrsiHT 

s^rt ( 3*53: ) q^rsfrt> fireim* s u^lm tfrffetrc: 
^rcm (srrecrgir uwFd*T *&tn srwrsr ^%?: *ft) 


TOfo^ I 3^3 ! 5* srg^ ^f^ff^ f^ffest set 

3335ft 4W— 8 transits §s ! is s^fSi wmw 
fsrer o^jtc «* «ffe ot*k *tf" sn<T 3*1 mrc spwbt- sfrranraa w <$M<ftT3ffir I ftanesra;! at 3nq& st jplhr w3 fror f ^c 
stesja: aw ftfttft s^^S fe& *ft 5pf s§ safe* # otwt 
— ■ -1 I ■ ■- - tl tl - ... 

. ' ~" ~- T 1 1 ~1 mill 

stared m^— I *t*r ! msirg s^rsfrei ro 

3RJ€T TOSH 5FC3 i^ ^ ^ I 

^%f5fewCTri *r: - ssrefgtflw II ^ II , 

sferrcif 3& «rg 3^r «j? «€f t * S^H* S^w- 

sj cTCT cl«ia te W *A: g^: I 

*?* ppff "rfen war * ■ q$^: ll * 11 * jflfosraSf aft g<s ^Toff§ jqg*r tfcrr <ft%sr *$ 

en?? ^rf^nf^ fcm gtwifta: II » II 
t %&3 1 csr safari? «^R srfiir ^rf^ srsfcr ^%?rer 

Nld^Ri: ^% Wft ^s^sfi^tW II ^ II 
^ SqrTHTC— ^TTOTq' STC3T SIT 3ik SToTFa 5TO SRTlft, 

*\ vrfwiEfisOT 355: w*nfrr: II ^ I! 

5*r swrc *#$ smre ^rrrT 1 wiv!) «*3qi3 9 ^r 
*rfr: 4t«i& *fer 5ft$ $rcor qfa"! «frK(Q qfca ssr 

| 3tRt &%k <S53 ! ^cTTsJf^r -eiqiira **&• 

<TOF fen gaTT *T*T OT tft ^ ^T im I 1 r - — j— -- - _ — . — . _ . _ , — . — ^_ JJ ^_„^__„^^— ^— 

crs RirdiiJ gsrr ^r srh: 305T hst *rc sttot: 3??^ 

S^T ST3JTC ^d'lc N &d ia 3^ *%& ftf*? ScTO" 

3wn gf ST sm$5 «5*n3Tk*T*n*r(tfnr)$f5h 

SlWfr ^?W,?r pro ^RR| $qur g^tJI^t v *# ST*: «R]$ g*sf *?$ 5TclT I W 

sreft q=i%^f gs «i«w 3r gffiwf g°n: i 
^ivr: mrsfq m^Pa ftral ^qfiftftm^ii ? £ II 
fen rar< «nfrar *ft ste *ndf -gs?* ^<rar 

5^ m£i srk garariift w&fa hottNrt suffer *c 

aife 3IW fe? 3c5$ ^ot sip) | 

13^ sqiasiif aft?: aqrafare £fta* s^reiT ^rgsir 

qforar, *s, fe^TT 3ik spot, t swjit jbwt wmt t 
#? fltarssa ^r: *rw: #r: w^r J^: I 

&ft %wp*ra: mw ^s^ift ^H?di 
wn3?!*wM Ms*ff v«i«i3^ || ? * li 

g^&, fi&T, ft«qT WW, 1KPC8i Wffj «W| #* * — ...... ■ ■ I ,.,.,._ -I ,. . ,_,— ...- ■ ._— — ■ ,. . — — — 

^n^ ws?sft srrf§tft sj^STTOsrpgtfsrcS 
-^OT foirata ftet sstct swt^ $*$ 3?q% tra *roi S^araf spans ^o* t^fefriiEnrw^PT^im 3f$^*s*T ^IcJTR T^tT: tra^: |ftg|| 

sit ug^r ^r, ssfa, fq^pr^iTor, *nf?rm§, gpsft 
^r^r^rRr^PcT arcs: ft g gp£riR*w 

^*t5, *** 8 £5 d T^T, ^q"T ^ ? 

1 

^rS I ? ft^r $ 35 *ftn* fofWt sroi§ ritf^gr 

^0 >2TC^teT$ ^T3?f%, TOFn*1% *n ^imTsn^r ijjff 

«W §t sra^rw vron; 5ft g^ tost go: f , 
?*<r: s^ ^3 sta *sr m ^ if stot qrowsmw- 

ft*T STT, ( ^ i§£ gi <R¥ft *r§3 STO *Wft | ) 1 S^f^qpr ^o© ^f&ft^snu^iT^f^m h3rt^: fosrc 3*$, srq^ ^^raft 3^rnpm<n^i srfesqf- 

f§& 5T 3l5rf§??r 3Tm% (3?1?ft 3OT3T s^sT^cm 

a t % . sots ftgppj^^frr: I 

1 5iT5[ ! ^h i^ s^jcr ftrg^t ^srqp.?: ftra&^is 
sstor ssrenr *tt*tt srai^ awn* 53^ ^ d*r shS 3*h 

^tt ssrar ^s ^ta §m, ^tt tnsr aftt ^rn^g fiFTC 3?|? cf^Ji "fe^ 3% f^^T§ 3&* 3I5f %% S^^t 

W& srfr iJt k 5T?4t, sf sn'—foi ^tw g^t ?$#- 

i^T vet ft ^q; §s s??r $sn «wrer rff *r mft 
%t I st are 55ft 35 f % a^nr ^ s> 1 1 St^f^sm *°s *gs fofag &\m*\ $fi$m grj^T 3H5TT flSHT ?RTO SRT SffT |— 5« 5H5TC «S^W 

tost gfaw src* ^ %$i i 

<# g *HM g:*sf tft* tft* ^ ^ I 

iShBsqHRTOt ^S 5TFH HIHHgaRl \\V\\) 

TO^rfe: &mw\ fSwiwr ^rTf^Kll»^ll 
wjsta fen: tew %& nvam *ttot wan stt-— ^ SRI *« p^t^tg- 
*R: qt chKU|MW^Pd 

cnim ^m— $ ^raw, |otut, anew, 515, ot sfh: 
sircar at *wnsr *otbt st s?r$tot sTRrrt^tft^ 

fc*T: OTofi: scrit wtfa llssil 

§i& ? ctsn 33 asaffsfc 3*3^*5 ^t oft^r fefsra nfejT 
«Fftc «iot h^tst stften $r wrffi fonft *ro*j 

■ferc €r S afc uAfiro $ tot *n*r f i 

<HiRPrww fiwfa: ||a>s|| gsaffl^ cf S ft ^fo: 11*41 

fen$ grafts snff $ ' *C ffir sra^nq?§r *ft y<ayi*t «r% 

f 

fe& sfr g^OTT ot tottS s^ro sR3f ^^ 3*??f ?f4 snfer £r tft eft 3hh s?hto sttcxh^t wt stssrst ? 

*lf% W*ft 5Xxt H*PT fofT ^?n*rf& ^ 5TW at TO" 

j:*sR? la^ft ^^ 

t 

ssrfe ^nafif^t $ I^^r |g *rrc feu sire air 
ssS m srTcjn^t *m stSt ? ^ p*nf? at ot ^jaisff- 

sRtf n^ 3?f 53ft 3Tf **: sr^K 5$ at fosurc *rt>* sw £ £, *tfr *«t «t& ^nfe stows to 53 $ 3$ 

^rnn sremq?; star | «n ^-wnsms fax ? sffc 
*r? tft *>?S t fe q<& n$fi |^ a^ gfe ^5& nf • 

^T tf^T ^?ft |, it fiK S?T% 3Tc*?fl to J^T Wf 

jpSfer «r$ «r ft Sift^ih^ll 9£*Hf «P»3FT 3^ ^ fefiflJ *n3TO»T ffofTH ^ sra g^-fa^T |g ?t <rt 3*r% tft sncHTqft 
^H) 5F.T zrhw nH ft *re*rT, farc JRTST from: 5ET*iriST*rci *. 3 % *i^ v* ***** 

^3 ST5>H^ Kola *tic*t«st »S3I t^.tsi S^iTv ^T 

^t^-e-ivi ^7 itaia s[ia € — aiT ^=TT SHn wof ? ^ l^vC 
ingiH T^Ta t^T^sv *T«T^?"13|ps3S ^Cp^sM^n^T ^^T rvf< JnsW «*.<£5JVi* Mag*i: 


Sfsgfspan'T \m qsg fgfe$ 4\$M\*> \ %fe%W W ^f^T^ pq^t §^-g:^ ©TOT g^5i feg^ 

grrei srf^ftg; *fc q£$ stgt 1 1 org fer, s^fto 4k 
-siraar^* grac ^tost §*tsh: wiw srcn f srs 
sforanrar \*~ w<tei *&% it vfem w*fw\ ^3#^ wq ii ? ii 

5Tdg*W» STOW? 31^ fe OTT f?l^*W<T5r &, §TPT 

sfk ss$ fgro sror^ srgr sffc "f^r*t^T^c%r 

3if *Htenfat tf*f ftsrr wrsjs^ II 3 II 

f^c a* aft*: ?nafr% ^cfr?c 3f torn* wfih^T 
sre* *rnn sffc ( warn shewr ) § ttoih it if tot i 

m &m% qr^: g^T: StsBftfacf II 2 II qMU ra? sretre **s w*shm\*i sfrefSi sT^stgsK §& s^fNt gfirar fen i <rar 
ssre srer, ct «(k ot ^ dta 301 to?: §^ 1 

fit ftffel t ^i^fsififf 3t IWter: II ^ ll 

swot I *m wwing sfygsr '^k *h$t srcw §ft* 

^i\^t angiw^r ? %crf^l!^ll 
*Sfror tfijrf «k §^r (infers) SUM* ■ i i . . _ _ _ _ _ ^ ^— ^^tj— ^ ■■■■ I mil ■ -■■ ■■ i i ■ J ■ — — ^— ^^Ph^^M^^MJ^^^^w^**^^^— 

sira fan, &^ mfflH ^ fts^nff^T ^TR5 ^^T§r fan ^ft*w! *$&m ^i qfawto ftsiw jtctc: *r& ?RftnT %uiwi< ii?^ii • 

rfsHfe ?ft& STcTS, ftHH, §?To5 STlf^ HTcF TT5TO «RFfr 

?mr, as sfk ^"r^i^Q assfe, srcsfa, cw^s 

sftq§ for W W 1H fecTT 1 1 

gaiiHIg t{dRH'«j^4fd CHffclGl ||?<M| 
tow3 <*?r fan gnff^ %*t& «s*ft g^sm ^ t&fr 

^5^tto3ts: srt^TT s^w far II ? ^||i 

- ■ i . i ■ ■ ■■■ - ■ ■■ " ■ *— -* ' 7 "^ *"** " '^ '"^ ' — ; -* " " ' - ' . ' ?y -T* ( tim ) %m $ *ht£ <i?to sera d si 5s* ^k asfo 

f^t *mw$i 'pit tWi*mfc ii?\sii 

3 rit sateSr spot ficft I aflt *m tot tfr t ; to$ 
^n^ra soti ssrei ^ter |, at sro mcSWMKM 

sqrf^FtT-gSS t^5> SiKPI ^l^T ^ ^IcS 5ST sntJT |l 

#: sra&t cn^^ur few: I ^ <K5rarn$ fe& fq?-ssr-TR:wT^ ^ stem: Pk«th 
j ssht *5<rT i i . 

<5iTOr) *Kt wd sn^ I i atoi^ ^rS qsgfea ajar 

tot ^ s#f% ,, gj^% , sha^rii^ii 

^r hw *rtft 3^8, sra #fa$, sftsr ijfim, *jfa i ^^r ! ^asrcr srsfu; 3<feifoh ( mfkm) *5fK- 

^^K tf^r? t^S «5fa ^t STTcfT 1 1 

sn^t stes sjs wstaslf arc tt 5n<ft 1 1 

^nr d siigf f i^toit wA s^raJf fere ts<tt |? 
tost ffetfft 55«r «n£f sfaT? ^ tffagjfft ^fe sjfr sw- 

srcasra* fo*r srarc *c<rer ^t sepen | f wk'sfe ^gcft *&(teraf spans w w\*mto 
J* 

^ S*N«$<yj*raiW s&OT: II ? II 
fesrax ^Ror pirafr isfr s$ft sncff | ^t $ gs*r 

suit <^feric$r$r erc: ^ ^ ^ | 
3fe^rs^ ^r (frft ^&|^: ii ^ || 

(^fq^BT fNn: ^t), sr^y,, ?pt, firrofif sifter, 
^t£f q«ff Jftf^r #f S^lTO ii ^ || SFfNJf ^FSIcf fttfr^Ml 5p*r: %$m offis: i 
jkHljl f^rr^ft ftjsssST ^sr: ii 2 11 

fr^t srfen^: «Ri<rid*i<ft ^5 II Ml 

sq^iR: ^rf^nrrat 4wtofifowi«flk II * II 
^rar^r t, ( ^fffe ssr§ ( S sirer f , 8 graft jf, ff 

^ft g" s — ^T 5ft?ff SRTO5T 5*3^ ^ SRrcfT | i > 

eft gff ^ wt ^ ^s#: qRfwHrer: I 

gaTHT ^fi^fe r *fall<l3*HM*: II « R ^h$ ^igf^ic? guTMT sftfcni ^77 if <^ 11 
^rggurif wn ^tt tjt, 3^ srw 3^9 efrrf jpifaT 

( s*r sp&rc €tH aoffgi §3& ^faTcST ffti«n*T *nr ^rajcft afk are fihmrcr tot§ g^ '*& %k 

, f^rsrr ^ .iprat gsmRT i^?& H^li 
sj^Nft ^wfe^S £fr $ 3c^kt tn& f aSfc $*?9 arrays 

<sik &m sprw: s?aT f to stw j^r §^,«nf ^ 
q^T ^w: ^ ^*. W SW 33^ I 

m k&r s 3 ^ .^V *T3rsn ^ IK*H 

ftra grm arafo, fc^-gfe ark stffw «reiNrar 
<3C3ftgoT <m^; srenRT tosto **$ ^tt t at $&* 
^;^, ^, w ^c ^rprf^ 3« ^ 3n?nr f i • •' '* insurer , U* WG^_ 

tot fSrer hot w*, smOT^rk g^^rwitgcT 
ste, f^T, fiNn sfk arom-r $$ if sncrT § i 

m f^ TO*T It, S^tf ^W ft & ^ ft 

«ra p*r fi wraw . d aw, sfe ^33 d *&■ 

irft TO cRt ^i^TOfT^T Il?<rll 

fas g*w fa^k*n$ 3%eiS *wnrf sfkfewsr- 
*&: 441R14!) f% $t ?w htot i% ^fffgor *?t fan 1 1 <nfara? w*m ui fl Jt awn qfofl+i ft w affair sr ^fe ?rapFr Ararat in ^|| 
sftesr qJUyift ^n^i ^s«i% «&ra, tot emt- 

f$ ^ 3fTC 33TOT 3TTc*IT SO" g ) ^ 8Rw SSTTH 5 1 

^rgqrf? *raf% $#r toot srf: I 
g^ a#n: *ST#cT =T^ ^Vw i 

cT*ft^«TRg fifof «nPfer"'n^r ft&n: 11^11 sfawwT W , ^r^r wrfi^ ^r *r#n£ PH<h4 era; I 
tot Mum&d fterarafe ?tp?g*ir?ii 

fen gsn si?? tTcfH sjtctt | sik ft^T^-wRf-gsR 

^ft^sr 3iwnT ^crerer | er*n b^trct Qfcnfcc itr 
. ^ g gife^r *n# sift ^to g^ i 

wif ^n HTfera? f, snuff ?^?n H j«ifa*h f *fl* 
^jwwrt fltarar smfas | tot ift ^rsro mm *fa ^ m$JR %^i SWSf SfrT £taT t 35 fea' * 

^rzft sfo: snjUfsr sngr?: awfw> eteT 1 1 
g*$% 5TTH §srr ga ftgf«r StaT | i ^4 %$\ ^ ^t fffi *F§ =5f ^R^: I 

^pgT, srew, fen **fc ftgi— ^*ft fcamkHfr f * 

3$t ftfe €N ?pir ^r f^rar: i 
| site* ! g^r ^ ui^«t w ^HK-^^?r gor^t- 

^IWl^MLKI 5*HS ft$T 5S3S sficr §3l|, ^ 5^ qsflmt srero \%* ^u<fi^faJM 3rt *3r sfk error wcxm *&$* ^^r-^m-^i 

**$r won $ffi* ?r #fesftgji^li 

$sr JRsrc arte f^n-^rfk^ 3T<rit 3<nfo ott vgzi- 
*pm-^faB sjofra j^vc g« engraft scrin^ <*ft$?f ^t 
tsnm i, 3?k to w 3*«rar an* crfei toft imik% 
sfl l MSWd \l$ *&1W&?*\ .3P m*. <m<mmmi s#r m II ? II 

StTH ^t sncTT 1 1 

^raragrei SHU 3jorzpft sftaresajT^ ggj $fa?: sjit 

3m&mm*§ vf&m&\s*m, 11 ^ 11 <fc: ^^Tfetf *irarcTOr «re^r: | 
; 5^ftPi<^i^f^^: sfcmwt || » ii 

nsra ssisft, *:T3rci3r*sr?:, ssngsr jtsktst pseni* 
^roftS fsrc^ mfer ste $Ste qf^-^sn?ci9 ttra 

R<*m«»m*im& $ft ftsft Sot: II H IE 

TOk EoTftfir ! s^ *n f — ^n ^^ a&: ^ g^^f i 

sr I? qF^rtowwissfB^cW: II ^ i? 

^jt i^ps^t ^rji^^r |Jr wn : II * II fcfifl$W« 11* . q<M<4l ***** 

eta** $1^:35^ ^r— 3Tt5 I g^^ror?^ 
smt sng^ ^ f?fr srk terror sn^ gnc ^ ottt » 

W& a&sif w« ^^tfUsrsrraTfeqraat 

^ %%$ |3n sfa ^T 3{^I t.gjfc ^ ^ft^T «TcTT ^Tc5T fe 

site, for ^hi aqprcr jtts |!fos^ sKrcqrsr*r- 
:. . wot i$jfr) £r wr ! 

^crtt ipn sr& %n i i*fcT <rcs otj ^rtt § sn *# sft 5^r sm^^r 
ark ^ifirc^ q^f 35*: ^R^t f ? 

% fifSTCT ft Sqrar ft cqpfr gcw qi I 

ft ffi&ft $n sftfMW mt WUKII 

ttlfeti^ ' fog *rf *# qfc<mR«i< 1 

^ptet fiwRit |, ait tot-ii? to* *ft ts aft* *t&% 

3ft wfre ' a&ft* ? swsraT <"* fen cwft 
g^?T5qf^ ft? sfc^ *ft£ 5HJ: I ^" ' " ' ' ' IT iZT" ■ il T-— '~" ~ *"-"*^ »— '"' *—~"^» .j . 1 ii j L i . l _ i ii i i ■■ i i ii i • ._. jl i r mum - mn i n 11 — ■■ i 

Y sftr §^ g^ gfatf ^ gs firc: ii^oii 

Ru^4j> mi irfW feRpeRflc ir ? ii 
csrt, ?riH, ^r:, ^ng C'ref)*^, astt sfa: 

^y-^srJf ft^Rren^nS sftfi Jf srst fisasn secret? 

' fiq^fc^^HMH : g«lft SIFWTIR^II 

ssrfe^ sn^rr 3w*n&r ^tt^?tt55t 5^1, ^ft aft?; ?#• 
5T Iftq'c ftra feifira ^c w*g *fc ftw s* arret f i t ^ - L ,._!■_ I I L. . t "' ''■ ■' 

^t^, forc g*&-$s SftTm^ arc srcrrersr at to ^ x * TTcnftnicf s^srr ssfeirats^T sfe •?* ^55T stot srfe 
re, am sgr sn are in g gfeulcr d^" eras ( sira) '" " " " ' '^^ ■ " ■ " ■■'-■" I -■■■■■■ ■* ■■— * 

TOt, S3S § SWOT 5T^ *fff|i fc l% !3g%TO# 

firfar Mot M^r J^rfeio: iR^ir 

fWfo OT^df, OTcTTgRT, *&nTCfcr, S?^-#f aft* 

s*rafor few ^qf gqgf ajprawji^li 

ot^t s??**:**^ tot trfg^r st 91m 1 1 

aft sita g*$ ftra smsa: 831 «ftt tfrrorftar 

m^if sraar *r% t& 5iT?ft i.i % ,. ^tt *$ ^&, i 

sraif f«r& §9jf% fe^ sftsn^ stop? *h *wr 

S^J SHSJ3R S& TOT 3T4$<H? 1 1 

ara ft snpRf 'srw strim serw ^^ | 
>rif ft% gprf iter ^s^f^d)s<uRji^H 

3fMfaT«qrag,aaT qg jfrffl ^ *nf $ agsqqsr 

T*T %faT | g^ft SEEK 3fem>¥W§ sqTgS ^qf $ HfrddM w$i f^rper ^^ 3ft*& sgfcm: i 
s?k sngr^ fin ^^T £ 1 1 

1 Stgrsr f OT TOK 3^ qp& *4tf& $«M) 5^ 
^TUfftWn ^V$ WV&l V&V 3P V EMl4W fl«h«* H^IOT^ JOT I * 

*mm % q*rH?fcr girar: wm*t 11 ? II 

%<«ral *Nt — t OTc^ctSh *fflt ! wm3i *R?*ra stht— 
#»f*rer %rpf sittt^ fan srarc ottsfit ^ t w ^reigrnr ^ ^ftemf *r hfw ii a II 
^ *n^ ! «T5 fc*n*ft*r srase* sot sfk sn^rrfif^t 

*RnTC ^ld<*IT |f| fWhftSFf II H II 
gup* SFCclT g I 

tfcraifcEt fas *Rt * ftMt ^ : I 1ST ^R'ftHlA' f&m 5TFT ^: | 

*%rc^ 5?m *fc% gsq^r fere n^rt sn^rfer^hR 

^w««t sfecT | ft? Etewie *ra% srfam, sfoft, 
^&, qjr, sr5, s^ sik mmft qfaifa q*Tifed 

tor ^craT^R *k*% jjrefc-sgfe^i fe$ tf^R spot 
tnf^ jrysjfor ggrcur ^en gsrr ^%^t arogr *it** *rarf*nif sparer w ftuH^w q#r 

&ft mrft ^fi ^r ^r ^ ffoft I 

sfk ^R^t 555H5T q?CT§ I 

$q?C ^[TSfer 3d STfeWT* 15n q$, *tvkt 3Tq& 

5^9 A ssifoisft snssftS *nrafe*» ^qrerar 9&i • sfonmrea **<> • ipenEsr sis* 

anf^t srfen^ ^srair ^ stpfoft ti mg^wwS w?^f- 
grrcj twi* sfesr sari} sm|$ ^k isrfaSf %digfe 

imm ^ srct^j g£ srteTOT era; *ft ^ | at g* 

n*ft «p: p*r# ifrfte^ ? ft 3tT- II Ml 

tf^fcr p<& grcr prefer & sgqjw ^ronft st 
g>* ^r$z ctcP ^c ^rasfe, ffe: gr^r f *jtr, 3ta, jot *?k fire fgftisisj ^c^TT^r 3ft?: shi^w g^ife srRunH 

^nflsft ) SOTFC 3B5>T TTT3T5T 5$, cTOT 5i«5SI Mih: ^t^pift- 

*" r 

I 

aoA^sT st^it ****reT wii **? 3?k au-cuwS fa& 

•??n?3T sni^ ,3rs?fcn5rS *??*, 3^, sf^r?r, w, ; $sr, fas, 
sr§ ) *k- fsrc ^1 *iinTOfCTW,firfhw^ ftreiT- ft* ^#§gt (cqrorf to w i 

fee, moicfg «&: sfrofsret g^c g* stii*$ iftW 

f^^OTS* *g^31«ft frft fas ^TOT ^r «fk %: 

r 

cpnapjjpir ft* sqrS *pjp*r cm: i 

gFCfcJi S?HR t HffiffflR *J5tT§[TtT Bn^T^rT SSCSn SjfeJTT- 

itcmA* 5ft sik fa* HfsHira snfe qaft 3g*f 3n 

*k *# *% *oTO«^rit9ta*g*BiTOr 

srrmft grot 133^ tfk aftc $$& %{%$ ft& t%r 
s*n mfere fM^ for $3* «f$ i gee 4w *nef #ra ^^ IRvsii 

TOW W %T fS* SSSWPUR^W 

c^Fc??: ?}?, §*fa, *H5f , ^^, SraF^, W, TOW, tor, niMta; «n^, *«. ^ «ra <fe «* 

■^rot, ^ ark era snf^flff^r s^^n^T Irlsi 04t«r> 
f^n ftf|% §?j% .^^liSftBto .| . ., fat 3$% s sn^f sire §st ft^fr^t sJtgOT *S «ftt feffer- 
sns{aft*n3i§ ^ar^nw: sra fe^J gin $sr ^?& srfsS £hcr 

ste, os; «r^T «?k qsr grftfirer f , sirer *$ | a*n 
f%ss( stiffs 3OT**n* ftsfts, *bot, wwftrifc 

jnOTSS8q^pn 8 rrsssnflr^r , ?iwi^S5ft:||»o|| wUtaiHMd lk% i^R5[r^^ 4\ differ t ^ fe: '*ik» sk' mra ?t vku$fa 
^s; sra§ sfpn §£ sn%oS<$ sngfas? 1 1 

«n|fe ^f «r 5m gf%ST* auras wrf$ fodirf fe 

Sf^Fsfra ^TJR^r qf%% 49 ^| 

*$&&% ( * wt ^mrcoirar) ^ arc ^ i 

ffe TOoned straw totoc grot ssn^ fim- 
****** simS a=rr^<<45* **nerai* z&t s$ i *ft prefer 5tt«t, s^nr sffrc grfirasr istst fan, swt- 
5«n q?H gg£$ ^ ^JR^t srro \ 

sqsr qifl Jirita M sgroifenq; 11*511 
w&n fire S? swiff 5 ^ aft?: 3ni5 ^rt st*i!§— 

^t ft; 'I srwt ! $ m*n*m 5*, w cfarc-CTsrcif 353- 

^r totsc ^gfeRK^: g*5? otto 3»t ft Jrrarat srar^- 
qfat srErer d ^ aRw i il **nfira sstfast wnai v!U*U<i4e **= W*t» *&** ere s^: off «4i^tott v&j fr *w y iv wfS S^tr <L<^. ______ ** ___ », j.*> ^ ^ *^ «v »» 

VL*t i <*A gate fgf^f £v£i<t -ran t r lV=i ^>H:i_,«4 -i*^* ~»v **..** * N. • N «-> ^tCini £Tf^4 -.^--=— -*<— *.^i | 

SnST ^THT^T St HSTn ^q* St55^T f I OTi^w4 w*m w fmmt*&t srcfir m H srqrft # it swr^T fireft shaft * f£ 
' stforf *nfrr: iter ^ Mpfe ^^^ II^H 

HT?lti W&ZK SOTET *OUll<AI, e^ra^i, Jhs» 3ftc 

sigm^— ^rrcf swh "wsft w*ft d§ I *k wftns. y. r • < "*• *• I 30*litUl4d \%* QJ4il<%l ^5^9f 3J» 

^5$% 4k g^«I^I fijSSFEt ^fJTcR^ ^rjt 5** 
"finHI$> 5313 S&SSRT Svffqft 5{ gt SRfaT ^ ^ ^K 

mi srreifo ^g ^r dWHi^i< II \ II 

tori «4m<% «rf-qn *Pgfl% ftsrasa $5Vk 
*pftrw gfte ^cRT^pq sfo?: eraser qnn wm i ^^(u* sqgrfsRT spans w vmsi-ftm® 

w %£%$ ^w £t stht f ,^ft sx^rc 53% 3rfirft^n% 

surfer cT^m mq\ *mfa ? (1 » (I 

f ? sft $9 qrofr^r <e§t araT a?qgT w§ fe^r 
fen *TTcrr i ^ *rot at firssnr 1 1 

^c*nr?i *ts$& sresJSi qjwr ^r sn& I, 3# snsrc ^ 

srpR» srrft fiferimr ^ nsfarc II $ II 
*rar t, *rs fsr«rrcm £ *%er ?t?!T 3*c **t «ronr 

t HOT 3T5 4»5R: $ 3&T 5TcTT afc eft* 9a3TT 1 1 *fu4*t«itta \5» 14+14*1 **r* em* %ft# *§ih *zm f *rk n tost t ^^t^f^ 
tAMw Rl&g *^c THmdw^ ^sht nrecaT ^m 1 1 

4 

^srfe^ sc*r$ y srgsra, sitto *k *rc$ a g m§ 

^ W«ilc*H^liaT*V STT%-'S^^ sffc 5T^ SOTS* 

^■wj ^ sis? StiIW*<ii*4-ii: i - - 
s^ft *ft— | mat 1 ^ srsTn cmr 5STT*sn^ * £r q&4<IW<PflK; ^ TO&:||??II 

SlTcJTT 3T 3?fr$ OTT* 2(&m, fig\ ^ ^TCf~ 
STO? 3?k 3T5TTf?T | a«n S^ ^T^^ 3T§T t? ( fan: **£ 

■ 

s&wraTq; ^— | a^q- ! sfHir snhn srsn* t, a *nfc 
srsRRi srfi&ift j^rar spfhr, sf^, srro «?k *rc§ 

5fl5 snn fo: sttoS* sot* 3Tt?t?cr 3n=re( ^& pr 

*ft, ^t 5^T $3$ firotff «KT fasTO TOTT *S3T I 3S& 

3 ^ srSfS^r 5T It %rc ^Jeq^r ll?sil £%rfe ^th^ q*ti tffS are ^n 3%5t f . uwlsyffsnit- 
■qc s§ set? ;re *r^r ^rr i ) 

*iWiw ??^ti *•>« ^£» ni:*i«s: II Oil 

^>«<«N V*»«. •* 

'c^r 6 €ft? I. ?c gar ^k «ctMr ^ ^fir i r tots? 
^^^T?r^?nf?^^?nm^ sera fferr tot|, 
^^iQ»i4t*i sfea: ^iiJ? ^U-tfw - Jlfci<fl5 3rraT- n% 3r??r:wDT $ w, graft, snoi, *tfk ^k «wf 

3nf^ Sf^eu $<ff% suffer sfaT f,^ OT3JSTTOT fefef I 
*^|U|^|*ftc£t grfii$ fe 4MI4MI£K:i' cft$or fe% §it 

*m snsr, sc^ra?, ^fn® sfts sqgjninf? toto snsw | \ 
star I snft 3?Hft TOtac «qS fofw mtffo sjrsk ^JT 3JTOT £ft% $H$ snf^, STFcT S*fc *&W feRT g* I 

¥fa #r #? 3e^ iR°lt 
<pt ) cfNf s*r ark strut-sot &n graf — $ srat ftra 

flit 3ft 5Tc3*OT? 51T I* ^ suss ^ tot *ra- 3#^qfoR*KRtt^ ik^ij 
*rs tnrcr sot f^n^t afkfiraT gsn # wsrcn | i 

ssr sito agnrraft Kg^ren sre^^nf^ snTuHacro 
f a*n areas ir, jftc, fcrar, st^st?:, sitcot, gRrft S<wft *f?$*f& ^rmfer sft& *ro *rtt afk fafgrcr 

few sprr sn$, 3»fe, ara sffc ^fasft <w 3n$-;?n3~ 
^^S^goif%^^flrc^^3# sun* 
*t?n*& a^?r 3nwT^rrc$ stotot *re*, tar arte s«nf<t mnws fe ^ g? sfefmscro jr^t jbot 

^ipR ftsjft ^Bf^ || ^u ■ 
fk& STSTC tret tf$TC fefficHT * feTT *TCT U IT ^TR- 

«Sk ottot sprcRT trRTTT^ § * fir?rr w$ fnim ®t- 
gsrrf^fiT tf «r tost ^ gnCT ^ T 1 1 § ^UtCra €*" cTT^^ ^.rpt ^fe^ f3*rcrRf ^rr gsrr 
$ft ^m snsre; hit ^ten i 

^SS, ^ftt, TO-ip c*TFT ^&, 3TT3R ^n srcraT 3&C 
^Tt^TflTf^I T5R5TT ^S ft?" sft 3H$ 3PCIC$} H|[* sttot, few a$rc slsa: zzhm: €\z g«* 535$ tr^rsff- 
to ft *u-?ik^ 3FHpf 

r *s mm mzxw, mpm t *J«&*i *&&&&** 

fffe I, wf ft SS ( ft«* ) *t tf *<$ mm*n ffl* 

* 

'at ^rtrr sfh: ^^ grcr stot fen smn s^c^rasr- 
3TOfHc% «m ftft3t Sfa ll Wl 

jrtcrf^rar s*rfti 4Mft fira sqfera £t 3rw at vgrfs^T sawm ^©^ *?rm*J-f^ror shotS atffc $&£f& sw, otst ott sitaftrcj sirer rt i 

qfwigiw err ^^sw 5 ^: 1 lis°ll 
fe*#st Si *arra%, fecsfaft 5nu-B^i^& ask 

Eto fiWlqi^ 3^PcT fos$ lit?? II 
ggf s?k jprrsresnsf fen: $*S» f<R?: ftrfe$ fe^ 

5rf! 3<$*WIOT cISFTOt OTTO I 

d^ym w *r^pli j iy<^ jrto lis 3 II 4[Ufc*wi4H %v* "?*r^ ^ftS ^?§s ijtea: 3 to stft 1 
3^?araf 'zsqm \*ic rnngrcwajf .^a^^fTOsnrore $> ^ SER^Sfe'T ! TTrftft t£CTCT ^$3 c5?t g 1 ^ 341'ficW 

^r$ ftms ^S stow fft& srra: 33m t^t^^I j 

^Rpwrs»ft f^err ^ jnftsr: || ^ I) vtomms ' ■ \*% 1&W&* 1 1 % *roit msrct mfe?T *sf S& ^ -^--araMF* 
■ #?f^^f^qrdte: ■ ii s II 

^t £^t sn% "StaTO'TO "m 3Tq^^ti&30T5ft ggs firm* 

r I 

|% ^r ^r cr qi^"pT t: II ^ II 

| fgrorc ! «imtfift^ srost arc* f*$ §«* "m*^" 
OT^Kt^T srw"^ tfr ^t *«h s^t ftm at sr*s?f 
safari "sricffT sfk «ncon«RFf«t %& §& ^Nn§ srjf 
«nq^t ij» srwn ? §st sfifc fi M HflH sttt sit strm I forc snq% orcoKsraiT Sera ss$5n% %$ 

Wlfl4lR WWy<t: W^cT: i 

I &SPC ! eft 3TTgW *fk STfcTITrfi^T^ wCtK' 
V4WT ^TT^fTc^T^ ^n^ f 3*T 3TT^ STSH'CfeT 5T^55T 

ST85F fT3TT 33:§ ^1 

srqjft irerTOft& firtsr-CT £ta* spivA ^cife, ftsrfsr 
sfk swi <&& f , I t**cfo 5fft &src: sa^fe; agr- titattHMV \$z; Ucbl^J ^p«i IF&m ^m*H $cg 3R& §sfqq; || C II 
wwwt* *st— § 3T3 1 8 spt *rq3 arf& tftraror 

5^T SfJST rift &n 1 1 

^cqiWrf^r wrimrifefci: ii ^ n 

fii^rr gv^Jf ^ ^ ft^ ^$ ^§ f^$ 
sncxn ark jottj ^ vrfm $ ^m $ i^ §35 
5^1 for srtor stm g*r ^ ^g4 ^ff^t >aft-tf£ 

^FP3uqHr^cf uaft: ^ngft: facn^i 
^ngsig% *T3^rafaifr ^ II \ oj| 

^t ^tt, srsp: srsnn irg^f! 8% si ^ w&v **« 
TO^^%%OTfr^fof5r: n { { II *n?r, ?rrg 3tt& n^m^tfer re>TO& frft tot snf^ f* *> fora-ferr sNs: nxijur safari^ s?k «^ ?**$ 
<=mn>tften: gs; snemst * s*tr &&. *ffi% 8 amnv- 

% HOT* ail-4<ureft?f *fk H^Sf 5*IH g I 

t& «mPr ^t£t jt^t nsgih 

w&& *T3<*t% wrf, «T^n ( ^-fe^T ;, fo^sn: aftt ataram' %*• ^m^ $sr xt^k srra^^r shSsttS scrot s^sr sn?*Tgfe 
^& sr f9 sinw tort dcrr 1 1 §sft sft £r 3n3- 

m t error dfe ^^ *rcsr f !%*?§ «^jf 
snfWfff Shcr $ vtpftt ^—8 ssfcsr wisft snfiw fare sgpr ! arrcwr to ^k stcfct fro &^ ^r 

«&r sr^f 5rerr f **Tf ft ft*far $^ft ^r^rr 3% €j %w£t 
wft mfer firSsra fen i i 

I CTgdg ! *re, ftrar snf^s ^K«n Jim s«c sto 
-f^n *n*7 at q* vft «nkT £t snm f i 

$h srsrc* 3ik tort* ^g^r-^rfit^ sttct gv& 
*T3rc-3nrc tottcSt 5 ^ snn to §*t Cr sfemrffaft gfe- 

50 ran: f&:ijpt twrahft *ft irfv *£ amripr ^F Sgra? ^ ?Jr5^t 5% ^ *rfft F*S 533* *W- I I I I I I !!!■■■■ I m^tk ^T5?feTTH 5%??^t^ ftcs^mg? 
$<> q^r *rfgy sra *>*#» fee ot-stoto %£t qf m i 

tjdvMI ^lf**OTI ^TlferaT 5IOT ^ I 

gir s§ ^Tfara, JTTfesp, gs-a$ftr, &*§& 5^t *r 

sure s^ Un^fa: ^^fepu^ll 

fas* sren* anjer-qra «&* §3q* sffc ^ <ft*T n^f 
^^n ^Eft sra»n: 5*sr^ sira §$q* f^gsft sfte ^ I 1 . ■■'" " " ^ ^ — ^ ^^r 

^m^f fin cncj ?n^s£ ^#er: mil 

I sra ! ^r, sbt, ?Jt*T, STfe* stk rrsr ^^ i RQ 
*3<arar 3?t arc, >snr, ^tit, st$ *k nwr u* u a!) ^nftsraf sraiTO ^5* ^TrfT^r-^, g^sfarr ^forem-TO* *&> 5fpn a?k 5® * srte 3$} lisra ^m sfi^ *f *& 1 

affair t!i*i*sWii<£K^ ll^tl 

33[S3ft 3T<FfcK* 3fflT»ft ST5& gn-, ^OTTO: 9S5rra$ 

-rota fta^ffft era *^^i 
ftm#: ft 3 «*to«i 

* 

"1£ *n<rat ^ srar ®mt *ft §st ^r ?tm ^ ant& 
^ot-OT^f^r snsrar stesc feat sSfoft sjtcwS 

stwSt swft *n*n% offcffWs fe§ ^ vrof « sftw r 
*w« s?fc stt^-toT qnpjHf for is? ^s-rar 

m *&m?$& den «i<wmfi*ft us°tt 

wwidiht ^ft sn^r ^ifaS fast% ott% srcq ranjli t Mlwf wm \sv Tm^-^ 1 ^*^ntfi*Tm*n& 1^1^ m$& %%*&& m m *( I 

as nmtf\$$; ^topbI: Sf%:||»?|| 

^PT5T *faT5ft$ 3?f& Sfficf 5135$ SJPT 3$* qra§ JJff 

TORt «WW5Mif ^ig^§Rr:^: lis ^ It 

m^n^ rel ^sfcf^ gr^ eraser «ii«t fc §t *n4«fr 
| fSrsra*: ! ^if g* gs^-g^r ^rc^*: sra$ «&*[, qp, 

^P?T: tfmftcrf^TT fR%R^: mil L ri -._ — — i - - « ,. ^- n,iw m " ■ 'ill t ■ ■ - 

jps& §*§ art g^ faejt fcsr | s^rt n^KTr^9 
sw-ftf^sTOT *a& g ^ trm g^Cw smr ark fere- 

gs <a*f jpjf^ qf^t OTflfFC «T?cl5f g?F q*3^& 

^rw 3?raT fira foro arc stot sfttvnft^iKk 
^wntiH s?£ft ?rom$ sot fejft fi$ i ftw* ^CTl 1 ^tfJfT 3T??i?cr 5Rfcr 1 3n sBot% 

w$% ?nv*t 3?£ft srfer anjpc ste* sroftsft src*?- 
***&«* S df *hc &% si^ fiwro ^^pc wk&({< 
*°ns $*?& sroa?: $&4& ^ jw q^ 

sn^sngsrc sng^ sot §s 3T^3<TOOTfa#srra§x$i 

(RIS* «l«WdW *nfi<rau 
^s^ *rre?^Tip[$ sero § stt^^rt^t Brat 3n?r?sr sftffST'TOr 3$° i£ST^l*5** SSTOwropa^^sfeT ns<yi 

fe& ^rg?5f& mg& %$% ^ *$$% i&\wi icegd 

ft^HS $M?J§ %W& 5OTH HTO %?%[I?afaT 

snft «gj-*^ff^t firarer f ot sot srrcgr sto* 
g^ixm^t Sf son* g^rn sf 1 
fceterefstcirc =u* .^.{^ 3P sot wm 

ffift ^WHWd ^1 fro* ercn; I ^;i^rJ[ ^TT fen ? 

iMi* 1 ^ ^r^g^r qsr est t $f : 

qrM§fa^WTOPq% I! \ II 
*rnfe nfipg: sftrc sft *rsnff$ fire& *£f fasten, 


*w gt (to *?Er ct|cT sptow ^r?n^ $# #fer?) 

?%3%*ft ^— §. ram ! s«^3Tti?3^ snwcr, 
tjfcft ark aroftqfl *njm ^rohSr as^r %&&c *t srte $* srcr «*tt wro-#srar graft 3^f fe qferalf 

^RH: ^f^rrc: WH&WkB: II * II 
3*r qRnr *ft*f3 srur qrf» ^tstt^t «SSfr ste ssra- 
^raS «rpr v ^s^sr.3nf^cnvriSi«ffd ^RTTrihiT qa*q&fr 

mmi*3 rewi'ink^wmi w*i 
tst, *nr, Bra, *v site 35 *t^ nswnsr sncrif«r 

^ft3PRf -pT ^JJB ^ Wll^ll 

?ft # sot ip«r *§f^ : 1 ^f otstt^^si^ ^JjnsHTt sre qv&fik tot 

far urcnmr gfe ot d *flfc ww **& 
fsrer^ tfft% § fee fe^ sis? T^cft 3*r fere; TOraft 
*t^t af^rrot fan 1 

®wiHwiH^wi sro f^iF^a: II ? 311 
^t ott& wHtar 1* w *r*fl* «€R <ra«rc *tf an* 

^^%f^l^rfrot»#fvr: II ? n sforaf strut ^u *i|fo*fercr 

sq^Sfcfa ftqr *ftn? "Ml 

^c5f efit *wf $t q*s<rc frfiro: ^ h^jtct *n?er ^ftS 
^tKtstc sr^S sjfH y? srftroft srara snroil &&t aft i 

q$ fPfrrg^ *rfta3 : II W 
ssr s^5f si^sr atfk m&t, sregc #fc alter, srfrs^ 

ir^ Mfc wl sttottot 3*ra?r <pr— ^t«it gft* sfh: gro 
ft sra %xm sfta uwh srfn ^tr-^for ft? ift i 

5*is fasn* Pros, 3S5*> totBrj, wfiret *fc 
itn< <rc**t w f*^" arc* *ft » *n!jr, fnra^r, f^rsfe, f^a: sft?: gfe? snf?ajs13*^ftF 

jrf^n-tn^fog^ ins?: gsr fqcTT§, *nf *nt^. 
§5§ a&: sn^St snj^ stftt s&c mirr^ifH, fij^ftif^, 

wS» os» pftsl" ap£ aft i 

«w9f B imft *nror s? sn^rc, gg<$reS 53 ^n^ 
ark?*?* ^r*T^cT *rsff^ *ft #ir $ snftat < j g* -dw. 

^ TO*^ sit I tftore? **"* *** mfffentr ^ «Sk 3TST «ft«uiH^ Sff* *TOT eft % 3c| *ft 

I KT3H. ! t gsr-gfe 3iracn?ft iRKmsfrd aft sm^r 
firmfer ^r *ns^ sqsri sik iBtaS* gsrer serer ^ ik$ #5 gSj ^5 3^rc: I 
WdlRdl g^r w # H3S#fe HVMI 

55T St^TC 3TC& «TOT S3*rff$ TO Ct Sn^C 

5rt^r^ fern: fen* ft arer m $Srt$t ^t-^^" *nr 
^fstTOcfr^ $fr ^gsr-row *n*r-vntan% sew 

R334JP ^qr ^if^rg smr win. 

i£ sroft f^a* gtfMi sh^t «rfaft otto gsnfasr 
S^ 4ta& f$& ^nnB sftrsfj<rc ?uftrai3& afer g^nrtNft sjTfccrenS wnracffl f^-jR^-fesis, gfr 
ci^g^g^ift: , «S^pt fe<ifaci*c ii ^ ? ii 

^rt»tS ^rwrsT ^?tfe?r sft <ren o^,^ n^r sik 
CRT Wri^ Bfij* *jfifW Cra* %*wf ^qfere ^ i w 

qrflFft sr^m *swc ftmnrar § i ! . mr zm§ wwt s3?efr$ 9zS mn goc gw*$ 1% 

<ra m§m: gsr ^3*£*3-qj$ mrjBTOlr ^pr*«tc 
srcrcft 5^ sircar ¥pt^ ^f«rm gsiT f^ssr 

SFptfe qrra wrote StewiiVMi 
^ wro sr tot 1 1 |'TOir$i*I | srcs! $ 

^ f^fi" ! I n$t I faro src*r g$pff$ S^TWI^v 
^STOKITO *<3«I13T ^IT«nHT ttgral^ff 3*mr. sot ^ftsr $ gpS mc ^rfe^, . fsm& fi> , fa*:. g*K& 

+ * # 1 I 1 

grmft eroihr st^tsT *ifcr$t at H^nsft sik ga% 

strS, ^fffe 3**ft sft *n writ fn*n§ *nscr f 5 fro 
t£ff eft cff?T& $ u$i<fl4 |— fir to$. .fttraif **tt 

- — a " M * " ' — " "* ' '"" * ""_ "" " ™"™ ' a 

^ 3tq?t wrthKi sn^-f^ *% ate Sa-g^ 
3a?; qfT, ^r^t «WSf sd^src ant sifk g^ $mgc 

Sfl: FRET «wft ji%r i ^rJ§ ^sft ^r gfcft 1 9# srarc mq^ ^or-TOsT^ 
feg-gdtftrcf <c*i snrff#» srfer to% ^S-^a&i 

spsm i^r?cr f^nsft i gfttt&Wd *•* *C*T*S ^*UP^^^Sar< *rai wrf 355S Sl-pe: grafts ll^B 
3#ftfe gf V5W& iffaTCWdl 

^nqi^n^f * flvtarf iw mil 

^p^r <ife?re mKg&t g^r: gp: t 
qfi.t«ui*»< ^lk ^RcffS ftK *^ antra gaS3» awa*; ^W)«mT zrsm v©* '-fomi^srarjwrasr 3P f&Hwasr ^r gro wsNro: it ? it 

^RPTT TW^ffe fo^RI^ fell ^11 

sqprar *m# Wot t m*il^*i: I 
iPFcf«r «prewar€fc ^A ^^lUll 

g&ct: #* W=*WT OTi gai:imi 

t < I Y 

§ ^fer snrera; snfr, Sr^ ^pm, udwf&IB* 
srfer gftsFT, ft§, ftn§:, ^wrf, firaro'ci «nt, ■arc*?, 
*rc?, ^t^h, 'fere, arcsrci sfk fi^mm «ni^r sptstr^ 

TO? i*W*TO5rat %&$ fe§ TO? 3cfP> Shit 3*$ 

9sf% fam«fl§ .aEPP^qf *rrror «rft^pf sfrTOrsfa^ g4*<iiTO <h*nh$ forms a&reft sJh: sroft 
^ *Rf ?fM$: «fitf& sftsng a qjs I! * || 

SPT, tfr, ^tt& Ac Bflft *ft ** *T*ff I ^teqf Wm Sow ta WN i ^l ^^TP-gffR 

5rflr gg<nffc5t f^^ft ^ ^?ft ^ st^r?: ^ciTsif ^t 

fiftraraf xRfeR: *t ^ #R T3W I! ? « I? 
a§rr sfk «$ srrft ot& aster wS i* sntf-sn^ 

5i?g sJk sot ™fy feoTsfaft g*r rati rnrn^ft a1*Mi<M«r " *»~ &x%3 


** \r ssnft ^ ^rsrarni srg^ at src$37 a^iq^fl 3cq%, 

^t 5^? w^ims ^ssa; Wl^ujHrj^ tow?- trf^r 8 TOTl#^ R^ nt* ^lR^ d: II ? <MI 

ssrr, swfircsS srngs gar yres s^ T ^ri? smrc 
*fk srfff ftgs fjfas: krij ^n%rr sifc gg^gsft^* 

^mrro frspf ^fki WRir W I 

w««ftr «&****«(. I 
l^aR! a<**iccrc 3$&3?§ q&ifiufli £mnm 

5noif«r * R^w* •»' 'WMfii<gid<i: 1 
^gir" qcften*T fadwiwg: f%r:ii?^n 

^0jq?^Sf5RRl& tf^i^ctfcrfaw (Roll sfareSHPKC «3o **rir v&stm ark ^ st^t^i s^f# * ^rss* §ctct-|R* 
^tecfttqf stfes^ *TO9%s§ ^ng^l^ *&*& 

srrf&f * ek^% srfew ^ fivST, gg^3ft€r feprf 

3S& Sa"fc$t &st foaiS ^? TOT, SRIS!^ *«mml4 

^.uiM^ ^r ^fowt «n^ qstrfem 333>t src°r wtft 
a#r: 3mt W$$i wm famii I 

^g^flt* sto^ sissr fawn \ 
939 ft£h tyfaiWci? WITS' 8*1 sflff i WfoT ^E^qnT-WT 

ll '" "' ' ' ' ' "" ^ I ■ ■■■ I* llll ■ , | .» , 

" " ' " " "H i mM I— . | I M . HB llll^ ||l | Mi | |, l| * tf«WWIfci 

SCRSRT cRofT cOT ^tScsmc^TO;! 

^TTs^rrsspT^: g$mt*wit<K IK « ll 
3H srf?^c3 w^ra; *J^pjg«T ^$3 fttT5^ ?; 35 

Wtiffi 3To*?cT 4{4|qW4 1 1 

*N«*MMi«y*i <td*Hi-feW*H: I 

S^c sisjV $*3[wr 3tt5 sftc **§! arfSra^ 5^ TO«t 
TO*nfa^E fen 1 jps€r snail \ 

TCif&rftt nfe-wsff sft$«QNn$ tot *rfg$ sna 4 ^q?*^ *tW^ g*#r mfal fc^s^srafa-stga^ *re-nrpRftO» fas) *•») 

<afet) is) aft^c II*) w&aiwe (* fast) 1? '-) 

(ater) s)n ^^ ^ ^ ^ t „) 

wR^ig#ffli!jR(^) ^)o ^^^^ „) 

wpi^cafej)!!!)^^ ?) tojtswhpt 

""■MST" .)„ ** (fcM #) s.) «) 

«^-%£.Gifasfcr )« "a*^^*" 1 ) *> 

*ife&#l6fa )« ****« ') 

W^'H-fa fcg) )l **5°» ( &> 

„ „ vsH us) srwra *)« a^-fo^*rfri-#$rai — sftsrc- store s^cr 5^r, * i)h© ? n) 

*js* is) gfa^ W) 
JrawRrr ( sfer ) Wm I, 5#& JSS *T3Tt 

f$3T W 1 1 ^o »H no s*)tl 

gs?n? (Mother) ^t ft^- 
«4*i<4 *T° l) 

qsJfsgT #Jg I Wo l) 


••• *s) 

••• )m 

••* )b 
... ^ 

«JNT TO? <rar— Tfl3"isrer t 11^33^ 1 , *i%, m, *™ *fr n i N n- n^ 

wwrofa 
*ffaif 

^srfS^ 1 ^«&) ^riS^ ^.i)* 
^fer ^iis) ofo^ ^i) 

WRmwft 5^* ^Ssrf* ft* few ift* I - <t\4j\n : H^rsfe I 


--— K&WO smto fe=# W ^f S* I WTR affc 
q^TC *=pft SPSR cSHT 33T$ I ^T^T STTCT 

xrasT ^r§r t*m: f i s*r *&m3 \<c arerer 

-9 "*>v. ^{k, <rf ^nr *m; stI fe 
>ir?rsjr, sntra. 2fra*5 Ac >imra§ f**i-#r 

*n?H if sr ^ ^*r sfifi tr% ffel ssrn *?n *&&%- 
rsrcro ot tot f «tt ^=r ^tsrcffe ;n<r-*rrcNn 

ferai-)!! 'PITT &d%T 5Jt^ «■') £W*T%S?fi*n%fe^T 

*f< }ll»t ^ *N *#i*f« ^t 33f(TOt) ^>ii^ s£ 

3&C ^ fe *ft fe^*| J 

- — :